Article highlighted

Är mer informell samverkan vägen framåt?

Hur fungerar de informella samverkansarenorna jämfört med de mer formella, när det gäller exempelvis lärande? Utifrån två svenska samverkanssatsningar om kollektivtrafik menar K2-forskare att lärandet varit högre på individnivå än på organisationsnivå. Deltagarnas engagemang visar sig också vara både en tillgång och en utmaning.

Studiens syfte var att bana väg för framtida forskning om hur lärande och kunskapsutbyte fungerar i kollektivtrafikens mer informella samverkansprocesser. Forskningen bygger på jämförelser mellan Living lab Uddevalla och Riktlinjer för regional BRT (Bus Rapid Transit).

Forskarna menar alltså att lärandet har varit högre på individnivå än på organisationsnivå i de studerade fallen. Via så kallad ”single loop-learning” (på individnivå), skapas dock en grund för att på sikt kunna gå vidare till mer kollektiva former av lärande, vilket hade varit möjligt om samverkansprocesserna hade varit längre än i de givna exemplen.

Både för- och nackdelar

Gemensamt för studiens satsningar är att de bygger på frivilligt deltagande, vilket lett till ett brett spann av aktörer med stort intresse för sakfrågorna; aktörer som annars inte automatiskt bjuds in till liknande samarbeten. Ett faktum som visade sig ha både för- och nackdelar.

Å ena sidan skapade deltagarnas starka intresse positiv energi och bidrog till ökat förtroende mellan parterna. Å andra sidan krockade deras entusiasm med det ofta komplexa och formella planeringsarbetet och beslutsfattandet. En nackdel som, enligt forskarna, klart försämrar möjligheterna till reell påverkan via informella samverkansprocesser.

Samtidigt har ju också obligatoriskt deltagande sina för- och nackdelar. Forskarna poängterar därför vikten av att verkligen jämföra de olika samverkansformernas för- respektive nackdelar inför den här typen av samarbeten.

De forskare som deltog i studien är: Fredrik Pettersson, Stig Westerdahl och Joel Hansson.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2