Article highlighted

Bästa studentuppsats om hållbar mobilitet

K2-priset för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner har delats ut på konferensen Transportforum i Linköping.


- Vi vill med det här priset intressera fler studenter att skriva sitt examensarbete om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential, samt hög vetenskaplig kvalitet, berättar Helena Svensson som är utbildningsansvarig hos K2.

Isabelle Skönström, som skrivit uppsatsen ”Från enskild till kollektiv(trafik)? En kvalitativ studie om kollektivtrafikinvesteringar och socialt kapital” vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, belönas för bästa uppsats på kandidatnivå.

Motivering:
Isabelle Skönström tilldelas årets pris för bästa uppsats på kandidatnivå för sin uppsats som behandlar det mycket relevanta ämnet relationen mellan socialt kapital och kollektivtrafikinvesteringar. Genom kvalitativa intervjuer och observationsstudier tydliggör uppsatsen hur kollektivtrafik kan förstås som en investering i socialt kapital för en mer nyttomaximerande kollektivtrafik. Författaren visar på mycket god känsla för vetenskaplig kvalitet och kopplar på ett förtjänstfullt sätt samman eget insamlat empiriskt material med befintlig teori.

Kevin Lloret Cendales, som skrivit uppsatsen ”Robustness simulation of bus crew schedules - Case Study Frihamnen Depot (Stockholm)” vid Institutionen för Byggvetenskap på Kungliga tekniska högskolan, belönas för bästa uppsats på mastersnivå.

Motivering:
Kevin Lloret Cendales tilldelas årets pris för bästa uppsats på masternivå för ett mycket ambitiöst och relevant arbete som har potential att bidra till förbättringar i operatörernas planering. Insamlad data ger intressanta och användbara resultat genom den kvalificerade analys som gjorts och diskussionen är insiktsfull. Inom ramen för arbetet har en modell och ett datorverktyg utvecklats för att förutsäga hur väl olika driftsscheman fungerar och dessas robusthet vid störningar. Arbetet som håller en mycket hög kvalitet kan leda till effektivare och robustare busstrafik i städer.

Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. 

Fler uppsatspriser
I samband med persontrafikdagarna som arrangeras i Göteborg i oktober 2020 uppmärksammas bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg. Bakom den uppsatstävlingen står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2. Här kan du läsa mer om uppsatspriset för bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg.

Attached files