Article highlighted

Dynamiska busskörfält med potential

Busskörfält och bussgator har blivit allt vanligare under senare år. Tack vare att bussen får fri väg ökar bussarnas medelhastighet och restidssäkerhet. En nackdel är däremot att den totala kapaciteten minskar. En lösning på detta dilemma kan vara att använda sig av dynamiska busskörfält, som endast är reserverade när kollektivtrafiken behöver det. I övrigt är dessa fält tillgängliga för alla fordon.

I rapporten Dynamic bus lanes in Sweden - a pre-study (K2 Research 2015:5) presenteras en förstudie som undersökt vilken potential som dynamiska körfält har. Tidigare har två fältförsök genomförts, ett i Lissabon och ett i Melbourne. Det finns även undersökningar av dynamiska busskörfält med hjälp av trafikmodellsanalyser och trafiksimuleringsxperiment.

Tidigare studier visar att dynamiska busskörfält gör att bussarna inte tappar lika mycket tid som är fallet utan dynamiska busskörfält. Samtidigt är fördröjningen för övriga fordon begränsad, till skillnad från vanliga busskörfält. Resultat från exempelberäkningar från K2-rapporten visar att detta kan vara sant även för svenska förhållanden. I rapporten framgår också att bussförarnas stressnivå kan komma att minska och att privatbilister troligen kommer uppfatta dynamiska busskörfält som varken bra eller dåliga så länge systemet är intuitivt.

Intressant komplement

Den generella slutsatsen från förstudien är att dynamiska busskörfält har potential och kan vara ett intressant komplement för att prioritera kollektivtrafikfordon, speciellt när ett fast busskörfält inte är möjligt eller önskvärt. Men en testinstallation i Sverige föregången av en trafikanalys behövs för att fullt ut kunna utvärdera potentialen och konsekvenserna.

Som nästa steg tänker sig projektgruppen att söka ett fortsättningsprojekt som utgår från en projektering av ett dynamiskt busskörfält på en specifik vägsträcka. Dels för att kunna skatta installations- och underhållskostnader och dels för att ta fram input till körsimulator och trafiksimuleringsexperiment.

- Dynamiska busskörfält är ett intressant alternativ men det behöver definitivt utredas utförligare. Trots att genomförda utvärderingar visar på god potential är dokumentation av desamma begränsad vilket gjort att det är svårt att säga hur bra dynamiska körfält är för prioritering av bussar på svenska vägar, säger projektledaren Johan Olstam.

Projektets parter

Projektets parter var VTI, Viktoria Swedish ICT, Linköping universitet, Lunds universitet, Trafikverket, Transportstyrelsen, Volvo, Scania, FältCom samt Lund, Malmö, Stockholm och Göteborgs stad. Projektledare var Johan Olstam, K2/VTI.

Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet: