Article highlighted

Enkätstudie om smart mobilitet och politiska styrmedel

Vi söker efter dig som är intresserad av utvecklingen av nya smarta mobilitetstjänster och som vill bidra till K2s forskning om politiska styrmedel och hur de påverkas av nya mobilitetstjänster. Det tar dig cirka 20 minuter att svara på våra frågor.

cyklar


Nya smarta mobilitetstjänster kan ge möjlighet till nya politiska styrmedel, men kan också bidra till att de styrmedel som tillämpas idag blir mindre effektiva.

Vi genomför en enkätstudie som behandlar två övergripande frågor:
• Hur förändrar smart mobilitet förutsättningarna för befintliga politiska styrmedel inom transportsektorn?
• Vad kan offentliga myndigheter göra för att utveckla nya politiska styrmedel, som drar nytta av den nya teknologi som karaktäriserar smart mobilitet?

Metod
Den metod vi använder är inspirerad av Delphi-metoden, som kännetecknas av kontrollerade återkopplings- och iterationsprocesser. När svaren från alla er som deltar i studien har samlats in, sammanställs en rapport som sedan skickas till alla deltagare. Sedan formuleras ytterligare frågor som baseras på resultaten från den första delen av studien. Vi kommer med andra ord att be dig svara på frågor vid två tillfällen under studieperioden och du får möjlighet att följa arbetet genom att både ta del av hur andra som deltar i studien resonerar och en slutrapport som sammanfattar resultaten.

Vi använder den här metoden för att få en så bred bild som möjligt av de utmaningar och möjligheter nya mobilitetslösningar kan utgöra.

All insamlad data behandlas enligt GDPR.

Ansvariga forskare
Den här studien utgör en del av ett forskningsprojekt kallat Smart mobilitet kräver Smart governance och genomförs av Alexander Paulsson och Claus Sörensen. Du är välkommen att kontakt oss via e-post alexander.paulsson@vti.se eller claus.h.sorensen@vti.se om du har frågor som rör studien.

Anmälan
Skicka ett mail till Per Henriksson på VTI om du är intresserad av att delta i den här studien, så ombesörjer Per att du får en länk till enkäten.
Du kan välja att besvara frågorna i enkäten på svenska eller på engelska.

Tack för ditt bidrag!
 Alexander Paulsson och Claus Sörensen

Attached files