Article highlighted

Gröna upphandlingar ger både möjligheter och utmaningar

Hur kan svenska regioner använda gröna offentliga upphandlingar för att introducera förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken? I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel beskriver Malin Aldenius och Jamil Khan, knutna till K2 och LTH:s institution Miljö- och energisystem, hur Jämtland och Skånes regioner gått tillväga när de upphandlat busstrafik.

– Vi har gjort en djupgående och jämförande analys, för att ta reda på hur dessa två ganska olika regioner använder grön offentlig upphandling för att sprida fossilfria bränslen. Som komplement till befintlig forskning valde vi att göra en djupgående studie, med ett nedslag i buss-sektorn, säger Malin Aldenius.

Malin Aldenius är doktorand vid K2 Foto: Kennet Ruona

I Skåne, som är mer av en storstadsregion, finns en medveten biogassatsning medan glesbygdsregionen Jämtland inte har samma profil. Genom intervjuer fick åtta tjänstemän, politiker och bussoperatörer i de båda regionerna berätta om satsningar, utmaningar och möjligheter kring grön offentlig upphandling. Svaren har sedan sammanställts och analyserats.

Specifika eller funktionella krav?

I den skånska gröna offentliga upphandlingen ställdes specifika krav på just biogas. I Jämtland ställdes funktionella krav, där man överlät till operatörerna att välja bränsle.

– En viktig slutsats är att det gäller att ta hänsyn till regionens kontext när man gör en grön offentlig upphandling. Varje region är beroende av sina strukturer, förutsättningar och strategier och kraven kan ställas på två olika sätt: funktionella eller specifika. För att till exempel främja ett nytt bränsle kan man använda sig av specifika krav. Vid funktionella krav premieras nästan alltid de mest kostnadseffektiva lösningarna, säger Malin Aldenius och fortsätter:

– När man, som i Skåne, ville ha en strategi för att skapa en biogasmarknad så upplevde regionen att de behövde använda specifika krav. Men det krävs också kunskap, insikt och politiskt stöd för att kunna ta eventuellt ökade kostnader för att uppnå det uppsatta målet. I Jämtland, som ställde funktionella krav i sin upphandling, lämnades kravet på kunskap inom området över till operatörerna. Det gäller att vara medveten om skillnaderna och vad man får ut av de olika sätten att formulera sina krav på.

Vem har mest nytta av att läsa artikeln?
– Jag hoppas att de som exempelvis arbetar med att ta fram strategier inom miljö och kollektivtrafik läser den, för att se vilka möjligheter som finns och vad man behöver vara medveten om vid gröna offentliga upphandlingar. Är vi beredda att ta ökade kostnader för att uppnå något speciellt eller nöjer vi oss med att följa de nationella bränslemålen? Svaren på de frågorna leder till vilka krav man ska ställa i upphandlingen.

Har artikeln lett till någon ytterligare forskning?
– Jag är doktorand och arbetar med min doktorsavhandling, där den här artikeln kommer att ingå som en del. Just nu håller jag på med en ny artikel, som är en bredare studie där jag gått vidare utifrån den första studien. Här tittar jag på tio olika regioner och deras upphandling av busstrafik. Vilka utmaningar och möjligheter ser de här tio regionerna och hur har de valt att ställa sina krav när det gäller att införa nya bränslen? Jag vill se om resultatet från vår första jämförande studie mellan Skåne och Jämtland håller när jag tittar mer generellt på ytterligare tio regioner, avslutar Malin Aldenius.