Article highlighted

Jämställdhet i transportsektorn

I transportsektorn är skillnaderna mellan kvinnor och män påtagliga, det gäller såväl resvanor och attityder som inflytande över transportsystemets utformning. Kvinnor reser i större utsträckning kollektivt än män, men det är i större utsträckning män som fattar de beslut som påverkar såväl transportsystemet i stort som kollektivtrafikens utformning.

Kvinna väntar på perrongen


Forskare från K2 har studerat i vilken utsträckning kvinnor och män har inflytande över den regionala transportplaneringen. Studien visar att det är sämre ställt med jämställdheten ju närmre de konkreta besluten, där strategier och planer ska förverkligas, man kommer.

- Eftersom kvinnor i större utsträckning prioriterar hållbarhet och reser mer kollektivt än vad män gör, skulle det gagna omställningen till ett mer hållbart transportsystem om inflytandet över de beslut som påverkar den konkreta utformningen av transportsystemet vore jämställt, menar Lena Winslott Hiselius som är en av de forskare som genomfört studien.

Läs mer i K2-rapporten
Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling.

Attached files