Article highlighted

K2 satsar nästan 30 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning

Nästa generations större K2-projekt är beviljade. K2 satsar 26,6 miljoner kronor under tre år på ny kollektivtrafikforskning. Bredden är stor. Medan en del forskargrupper ska studera, bland annat, incitament, kontrakt och markvärdesöverföring ska andra ägna sig åt social hållbarhet, marknadsföring och nya digitala tjänster inom smart mobilitet. Utöver detta satsar K2 2,6 miljoner kronor på mindre forskningsprojekt.

– Arbetet med att identifiera nya större forskningsprojekt inom K2 inleddes redan hösten 2016. Vi har tagit hjälp av såväl internationellt ledande forskare, som personer inom K2:s regionala parter och Trafikverket för att få fram projekt som kombinerar hög vetenskaplig höjd med stor praktisk relevans, säger K2:s föreståndare John Hultén.

Förnyelse och utveckling

K2 satsar även som tidigare år på ett antal mindre K2-projekt. Totalt handlar det om 2,6 miljoner kronor och forskningsprojekten behandlar bland annat tillgänglighetsdesign, kollektivtrafikkörfält, hur äldre reser och störningar i kollektivtrafiken.

– Sammantaget är det en ordentlig satsning vi nu gör på ny kollektivtrafikforskning. De projekt som dras igång involverar forskare från många olika discipliner. Att belysa kollektivtrafiken från många olika perspektiv tror vi är en nödvändig förutsättning för förnyelse och utveckling. Samtidigt fortsätter vi att betona vikten av att forskningen sker i samproduktion, med aktivt deltagande från kollektivtrafikens aktörer, säger John Hultén.

Större K2-projekt beviljade 2 november 2017:

Incitament och utvärderingar för en förbättrad kollektivtrafik

 • Projektet ska:
  • testa utfall av incitamentsavtal samt simulera hur dessa avtal bör utformas för bättre ekonomisk effektivitet,
  • studera hur viten utformas och utvärderas,
  • undersöka användningen av utvärderingsmodeller för anbud.
 • Projektledare: Andreas Vigren, VTI
 • Budget: 3,2 miljoner kronor

Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt

 • Projektet ska:
  • Studera varför det finns få budgivande aktörer utifrån hur kontraktsliga och utom-kontraktsliga faktorer samverkar
  • undersöka hur aktörerna i de tre storstadsregionerna arbetar med olika typer av marknadsanalyser och hur de tillämpar marknadsbegreppet
 • Projektledare: Alexander Paulsson, Lunds universitet
 • Budget: 2 miljoner kronor

Markvärdesöverföring som modell för finansiering av kollektivtrafik

 • Projektet ska:
  • Analysera institutionella och politiska förutsättningarna för markvärdefinansiering i svensk kontext
  • undersöka möjligheter och problemställningar
  • diskutera hur finansieringsmodellen påverkar hållbar ekologisk och socialt stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem
 • Projektledare: Lina Olsson, Malmö universitet
 • Budget: 1,95 miljoner kronor

Effekter av kollektivtrafik

 • Projektet ska:
  • utveckla kunskapen om hur kollektivtrafiken bidrar till en hållbar lokal och regional utveckling där olika grupper i samhället inkluderas.
  • göra ex-postutvärdering av investeringar i kollektivtrafik.
  • Genomföra studentuppsatser kopplat till Tvärbanan
 • Projektledare: Helena Bohman, Malmö universitet
 • Budget: 3,99 miljoner kronor

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

 • Projektet ska:
  • studera vilka mobilitetsstrategier som finns hos marginaliserade människor,
  • analysera vilka hinder och resurser marginaliserade grupper upplever i kollektivtrafiksystemet, samt
  • utreda hur styrmedel kan användas för att integrera rättviseaspekter och tillgänglighet i kollektivtrafikplaneringen på olika nivåer.
 • Projektledare: Jessica Berg, VTI
 • Budget: 2,90 miljoner kronor

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet

 • Projektet ska:
  • utveckla ny kunskap om kollektivtrafikmyndigheters roll, strategi och samverkansformer i en era av Smart Mobilitet.
 • Projektledare: Claus Hedegaard-Sørensen, VTI
 • Budget: 3,1 miljoner kronor

”What you see is where you get”

 • Projektet ska:
  • undersöka om ett kartcentrerat gränssnitt baserat på så kallad geo-temporal selektion kan förenkla och förändra resenärers beslutsfattande vid multimodalt resande
 • Projektledare: Anders Lindström, VTI
 • Budget: 2,84 miljoner kronor

Kollektivtrafik on-demand i Sverige?

 • Projektet ska:
  • utveckla förståelsen för om, i så fall var och hur realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafik skulle kunna genomföras i Sverige
  • utveckla ett planeringsverktyg för att bedöma om ett visst område har gynnsamma förutsättningar för realtidsefterfrågestyrd kollektivtrafiktjänst utan att behöva genomföra dyra tester
 • Projektledare: Fredrik Pettersson, Lunds universitet
 • Budget: 3,3 miljoner kronor

Kollektivtrafik och marknadsföring

 • Projektet ska:
  • öka kunskapen om hur kollektivtrafikföretagen marknadsför sig
  • utveckla kunskap om hur olika typer av budskap kring vilka mål som är viktiga rörande vardags- och semesterresande påverkar resenärers val av transportsätt
 • Projektledare: Johan Jansson, Lunds universitet
 • Budget: 3,295 miljoner kronor

Mindre K2-projekt beviljade 31 oktober 2017:

 • Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport
  Projektledare: Åse Jevinger, Malmö universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska studera fördelar och risker med kontextmedveten reseplanerare, samt utforma förslag till hur en sådan reseplanerare kan fungera.
   
 • Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län
  Projektledare: Maria Börjesson, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet ska analysera och synliggöra hur olika grupper subventioneras i kollektivtrafiksystemet.
   
 • Tillgänglighetsdesign som idé och praktik
  Projektledare: Karolina Isaksson, VTI. Budget: 200.000 kr. Projektet ska utforska tillgänglighetsdesign som nytt begrepp inom transportplaneringen.
   
 • Policy Shapers Attitudes to Public Transport
  Projektledare: Fredrik Pettersson, Lunds universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska analysera och förklara hur "storylines" påverkar dem som formar policyer inom kollektivtrafikområdet.
   
 • Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering
  Projektledare: Andreas Tapani, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet ska vidareutveckla en simuleringsmodell för effektiviseringar av befintliga bussterminaler.
   
 • Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik
  Projektledare: Helene Lidestam, VTI. Budget: 337.900 kr. Projektet ska kartlägga miljökrav vid bussupphandlingar under perioden 2008-2018 i syfte att analysera om de är likvärdiga i landet, har förändrats över tid eller är motstridiga.
   
 • Kollektivtrafikkörfält – hur och när är de till nytta?
  Projektledare: Andreas Persson, Lunds universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska sammanställa kunskap om effekter av kollektivtrafikkörfält, samt undersöka hinder och möjligheter med kollektivtrafikkörfält som styrmedel.
   
 • Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility
  Projektledare: Carlos Chiatti, Lunds universitet. Budget: 340.000 kr. Projektet ska studera mobilitetsmönster bland äldre i relation till tillgänglighet till kollektivtrafik och utveckla en preliminär GIS- modell.