Article highlighted

Kollektivtrafik och promenad eller bil och moped – ungdomars olika erfarenheter i Sverige

Vad händer när man involverar resenärerna på djupet i kollektivtrafiken? Lena Levin och Ann-Charlotte Gilboa Runnvik presenterade ny K2-forskning på seminariet ”Resenären i fokus – en nyckel för att få fler att åka med kollektivtrafiken” som arrangerades i Stockholm i september. Fokus var resenärers preferenser, erfarenheter, behov och upplevelser i samband med vardagliga resor.

Forskarna Lena Levin och Ann-Charlotte Gilboa Runnvik gav exempel på olika metoder som man använt för att söka nå ny kunskap och involvera olika grupper i forskningen. En av studierna som handlar om högstadieungdomars erfarenheter av kollektivtrafiken bygger på minienkäter och fokusgruppssamtal med 166 tonåringar i Stockholm, Malmö och Uddevalla.

Tas på allvar eller nedprioriterade?

Trots att det i de studerade orterna finns ett bra utbud skiljer sig de ungas erfarenhet av och inställning till kollektivtrafiken. I Stockholm är kollektivtrafiken norm och kombineras ofta med promenad, medan normen hos ungdomarna i Malmö är cykling i kombination med buss- och tåg. I Uddevalla, som inte har lika frekvent kollektivtrafik men ändå erbjuder ett utbud som är anpassat för pendling och i viss mån fritidsresande, är normen hos ungdomarna bil och moped.

Lena Levin är en av forskarna bakom handboken Foto: Kennet Ruona

- I Stockholm känner sig ungdomar som fullvärdiga kollektivtrafikresenärer och upplever att deras behov tas på allvar av planerare och utförare, medan ungdomarna i Uddevalla känner sig nedprioriterade i planeringen och av dem som utför uppdraget att köra busstrafik. Generellt sett uppger ungdomarna i den här studien att de uppskattar kvalitet i termer av tidspassning, utrymme och komfort, säger Lena Levin.

Oro i kollektivtrafiken

Tryggheten har viss betydelse för ungdomarnas val. Forskarna tror också på att kartlägga och förebygga sådana händelser som ligger till grund för deras oro.

- På kvällen i Stockholms tunnelbana känner sig ungdomarna ofta oroliga för att utsättas för trakasserier och hot från andra resenärer. I Uddevalla och i viss mån i Malmö stadstrafik upplevs bussarna som otrygga vissa tider på dygnet. Vårt material innehåller berättelser om vad ungdomar varit med om och hur de utformat egna strategier för att komma undan hotfulla situationer. Det handlar också om incidenter som orsakas av att chaufförerna är ouppmärksamma på resenärernas behov i till exempel rusningstrafik och att man kör vårdslöst, säger Lena Levin.

En utmaning är att involvera unga resenärer som kunskapskälla i utformningen av kollektivtrafik och öka deras status som resenärer hos planerarare och entreprenörer i kollektivtrafiken. Det kan handla om att träffa och lyssna på ungdomar och diskutera med dem om deras upplevelser, menar forskarna. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2