Article highlighted

Kollektivtrafiken i svenska storstäder under lupp i K2-rapport

Sveriges fem största städer blir jämförda med andra internationella storstäder i en nyutgiven studie om urbana transporter, författad av professor Jeffrey Kenworthy. Snart återkommer han till K2 i Lund som gästföreläsare.

Jeffrey Kenworthy har forskat om hållbara transporter i över 40 år och är en internationellt välkänd
forskare och författare, knuten till Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of
Applied Sciences.

I studien undersöker han de svenska städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och
Helsingborg. Rapporten presenterar resultaten från 124 indikatorer kopplade till urban transport för
2015 för Sveriges fem största storstadsregioner. Städerna jämförs med varandra och sedan tidigare
undersökta städer i USA, Australien, Kanada, Europa och Asien med Singapore och Hongkong.

Till skillnad från övriga Europa har Sveriges städer låg befolkningstäthet, men med hög andel vägar
och motorvägar. Mycket på grund av detta används kollektivtrafiken i dessa svenska städer mindre
grad i genomsnitt än i typiska städer inom övriga Europa.

Samtidigt är nyttjandet av kollektivtrafiken mycket högre än de mer bilberoende regionerna i USA,
Australien och Kanada som också har lägre befolkningstäthet. Bilanvändandet per person i de
svenska städerna är endast något högre än i de europeiska städerna.

De svenska städerna har låga utsläpp, räknat per invånare, jämfört med alla övriga städer. Även de
svenska städer som har mest utsläpp ligger bättre till än alla övriga städer i jämförelsen.

Jeffrey Kenworthy ser tre förbättringspotentialer för de svenska städerna: Förtäta
storstadsregionerna, begränsa fortsatt utbyggnad av motorvägarna och bygg ut den spårbundna
kollektivtrafiken.

Vilken av förbättringspotentialerna ser du som viktigast?
– Det är mycket svårt att peka ut en enskild faktor eftersom de tre hänger ihop. Det är intressant att
se hur paradoxala Sveriges resmönster är. I de svenska städerna är även tillgången till
parkeringsplatser uppseväckande låg, säger Jeffrey Kenworthy.

Betyder det att du ser Sverige som ett föredöme?
– Ja, på många sätt. Jag insåg inte tidigare att det var på det här viset, bland annat detta att svenska
storstäder har en så pass stor andel resenärer som väljer kollektivtrafik, cykel och gång. Nu har jag
fortsatt att undersöka fem något mindre städer, Jönköping, Örebro, Umeå, Uppsala och Västerås, en
studie som är halvvägs klar. De lågt hängande frukterna är nu framtagna, det som återstår är det mer
tidsödande arbetet.

Mindre föredömligt är tillgången på statistiska underlag. För att få fram vissa uppgifter måste Jeffrey
kontakta varje berörd kommun var för sig.

Forskaren avslutar sin studie med en personlig reflektion. Under sin vistelse i Malmö och Lund har
han uppskattat att bilisterna genomgående ger gångtrafikanter företräde. Det är en angenäm aspekt,
även om andra än jag bättre kan bedöma om det är en generell företeelse i det svenska samhället,
skriver han.

Den 7 till 9 maj kommer Jeffrey Kenworthy att hålla den tre dagar långa K2-kursen ”The End of
Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities”.

 

Länk till rapporten: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/web_k2_working_paper_2019-1.pdf