Article highlighted

För lätt att ta bilen till Medicon Village

På Medicon Village i Lund tar över hälften av de anställda bilen till jobbet, trots stor potential att välja gång, cykel eller kollektivtrafik.

Det är enkelt att göra det eftersom det finns över 800 parkeringsplatser. Avgiften är låg och tillgängligheten hög. Det visar en ny förstudie till grön mobilitetsplan för Medicon Village från K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Områdets parkeringsplatser har en beläggningsgrad på ungefär 65-70 procent. Låga avgifter för dessa uppmuntrar inte heller till användning av mer hållbara och mer hälsosamma färdmedel, samtidigt som det leder till stora ekonomiska förluster i form av ineffektivt markutnyttjande. Detta är inte unikt för Medicon Village, utan exempel på hur det ofta kan se ut på större arbetsplatsområden.

Resorna till och från området liknar också resorna för Lunds kommun som helhet, dock med en lite större andel bilister. Förutsättningar att ta bilen till jobbet är goda då området ligger i utkanten av Lunds centrala delar och i direkt anslutning till E22.

- Resultatet från denna studie samstämmer väl med vad man sett i liknande undersökningar om arbetspendling, nämligen att resandet med hållbara färdmedel missgynnas av dagens förlegade infrastruktur och parkeringssubventioner som istället främjar bilresande, säger Alfred Andersson.

Det är väldigt enkelt att köra bil till Medicon Village Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)
Så kan arbetsresorna bli mer hållbara

Med relativt enkla medel kan Medicon Village komma tillrätta med de många bilresorna, menar Alfred Andersson, student vid Lunds universitet som genomförde studien under sin praktikperiod på K2. Det finns redan idag planer från kommunens sida om att framtida detaljplaner ska fokusera på förtätning och bättre anslutningar för gång, cykel och kollektivtrafik.

Alfred Andersson är praktikant vid K2 under hösten

Utmaningar med stor andel bilresor kommer dock troligtvis kvarstå så länge det är så enkelt och billigt att parkera som det är i dagsläget.

Förslag på åtgärder:

  • Höj avgifter för parkering på Medicon Village. Avgiften ska helst täcka hela kostnaden som parkeringsplatsen ger upphov till, vilket innebär 700 kronor för markparkering.
  • Justera parkeringstillstånden så det inte är ekonomiskt fördelaktigt att köpa årskort eller månadskort jämfört med att bara ta bilen ibland.
  • Erbjuda subventionerat kollektivtrafikkort till anställda för resor till och från jobbet. Detta är dock något som blir upp till de enskilda företagen eftersom Medicon Village AB inte är arbetsgivare för de 1600 personerna som finns i forskningsparken utan ett fastighets- och utvecklingsbolag som äger och driver anläggningen.

- Det finns en stark vilja från våra medlemsbolag att kunna ta bilen till arbetet och lätt hitta en parkering. Men – vi arbetar parallellt med att underlätta koppling till kollektivtrafik, samt att vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda lånecyklar, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.