Article highlighted

Markvärdefinansering – K2-forskare undersöker finansieringsmodell

Markvärdefinansiering, det vill säga finansiering av ny infrastruktur med markvärdestegringar, kombinerar begränsade finansiella resurser med höga investeringskostnader. På K2 pågår forskning om den för Sverige nya modellen som redan har väckt stort intresse.

Markvärdefinansiering, dess förutsättningar och konsekvenser och modellens betydelse som delfinansiering av ny infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige. Det är forskningsfältet för Lina Olsson och Helena Bohman, forskare på K2 och Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet.


Forskarna håller på att ta fram en dokumentredovisning och intervjuar olika aktörer inom de två kommuner som undersökningen gäller, nämligen i Lund och Nacka. Informanterna är de regionala tjänstemännen och representanter inom fastighetssektorn.

Arbetet med intervjuerna är omfattande och har föregåtts av samverkan genom arrangerade seminarier och fortsatt kontinuerlig dialog. Hittills har forskarna fokuserat på Lund, under våren fortsätter intervjudelen med Nacka.

– Det finns ett stort intresse för vår forskning bland dem vi har varit i kontakt med för att ta fram mer kunskap om markvärdeöverföring, berättar projektledare Lina Olsson.

Forskningsarbetet har hittills gått ut på att samla in empirisk data om de bägge fallen och att kartlägga den befintliga forskningen samt en institutionella förutsättningarna för markvärdefinansiering i Sverige. En första rapport kommer snart att ges ut och i denna diskuteras bland annat den svenska offentliga debatten om markvärdefinanisering samt hur relationen mellan markvärdestegringar och infrastrukturutbyggnad kan förstås ur ett teoretiskt perspektiv.

Forskningsprojektet fortsätter under hela 2019 och resultaten kommer att spridas på en avslutande konferens med samverkande aktörer i slutet av året, via K2:s nyhetsbrev och vetenskapliga publikationer. Forskarna bedömer att forskningen kommer att bidra till att ny kunskap om nutida förutsättningarna för kollektivtrafikens byggnad och för stadsutveckling.

– Syftet med forskningsprojektet är att få veta mer om markvärdefinansiering som är ett relativt nytt sätt att arbeta i Sverige. Vi ser att utsikterna att skapa ny kunskap är mycket goda och att vi kommer fram till användbara slutsatser, säger Lina Olsson.