Article highlighted

Ny lösning för hållbart tjänsteresande ska demonstreras och utvärderas

Nya, smarta och kombinerade mobilitetslösningar för tjänsteresor kan göra det enklare för organisationer att bidra till det hållbara resandet. Detta är utgångspunkten för ett nytt K2-projekt som idag beviljats 4,76 miljoner kronor i stöd från Vinnova. Projektet kommer att bidra till ny kunskap om smarta sätt att påverka såväl de enskilda tjänsteresenärernas som organisationernas beteenden.

Organisationer genererar mycket tjänsteresande. Hur dessa resor görs påverkas både av den enskilde tjänsteresenärens beteende men också av hur arbetsgivaren ser på och hanterar resandet.

Nya, smarta och kombinerade mobilitetslösningar kan utformas så att en ökad andel av företagens resor sker med kollektivtrafik, gång och cykel, eller ger incitament för resfria möten.

Helhetslösning för tjänsteresor

Forskningsprojektets syfte är att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor. Den innebär en helhetslösning för arbetsgivaren och resenären där den anställde endast behöver ett verktyg för att få en samlad bild av sina tjänsteresor, oavsett färdsätt.

Tjänsten möjliggör köp av biljetter, parkering, registrering av bilresor, statistik på resandet, underlag för reseräkningar och så vidare. Tjänsten utvecklas så att den ger såväl arbetsgivaren som tjänsteresenären incitament att välja ett mer hållbart resande.

Ökad kunskap om effekter

- Vi ska demonstrera tjänsten i tre till fyra svenska regioner där länstrafiken i respektive region är avsändare, utvärdera effekter på beteendet på resenärs- och organisationsnivå och analysera processer då tjänsten implementeras. På så sätt hoppas vi både demonstrera tjänsten och generera ny och ökad kunskap om effekter av den, säger Sonja Forward, projektledare och forskare vid K2/VTI.

Sonja Forward menar också att kunskapen som produceras i projektet kan ligga till grund för fortsatt utveckling av smarta mobilitetstjänster för hållbart tjänsteresande i andra geografiska områden i Sverige men också internationellt.

I konsortiet ingår VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut), Lunds universitet och Samtrafiken Sverige AB. Även Västtrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken, Stockholms läns landsting (SLL) och Uppsala lokaltrafik (UL) är engagerade i forskningsprojektet.