Article highlighted

Nya strategiska case

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna.

K2:s identifierade strategiska case är Integrerade mobilitetstjänster, som nyligen fick positivt besked angående finansiering från Vinnova, Regional superbuss och Effektiva bytespunkter.

Integrerade mobilitetstjänster

Integrerade mobilitetstjänster innebär att man i en och samma tjänst knyter samman flera sätt att förflytta sig i staden (till exempel bilpool, buss, spårväg, pendeltåg, hyrcykel, privata fordon) samtidigt som man kan erbjuda betalning av samt information om transporterna via ett och samma gränssnitt. Dessa nya mobilitetstjänster bidrar till ökad valfrihet och minskat behov av att äga en egen bil, särskilt i större städer och storstadsregioner.

Regional superbuss

Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken. Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ eller komplement till järnvägsinvesteringar för att öka effektiviteten och attraktiveten för den regionala kollektivtrafiken.

Effektiva bytespunkter

Effektiva bytespunkter är centrala för hållbar tillgänglighet i storstadsregioner. Byte mellan färdmedel måste kunna ske smidigt och behagligt så att det gynnar hållbara multimodala lösningar och blir enkelt att resa kollektivt i ett ”hela-resan”-perspektiv. Bytespunkterna blir samtidigt allt viktigare som tillväxtnoder för boende, service, handel och näringsliv. En optimalt utformad bytespunkt minimerar osäkerheterna för resenären, ger förutsättningar för effektiv trafikering samt nytta för näringsliv och bidrar till social hållbarhet. Caset förväntas ge underlag för nya stationsutformningar och åtgärdsförslag för att lösa problem med trängsel i befintliga bytespunkter som på längre sikt stimulerar hållbart resande och kring dessa.

Kännetecken för strategiska case

K2:s strategiska case har följande kännetecken:

  • Det ska vara en åtgärd inom kollektivtrafikområdet som är strategiskt viktig för någon av storstadsregionerna, som genomförs i praktiken och som därmed kan studeras empiriskt.

  • Åtgärden ska vara nyskapande med potential att väcka internationellt intresse.
  • Den ska innehålla aspekter med bäring på samtliga FoU-områden.

Casen har identifierats i dialog med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Läs mer om våra strategiska case.