Article highlighted

Ökade mark- och fastighetsvärden kan finansiera kollektivtrafik

Förbättringar i kollektivtrafiken förändrar inte bara människors möjligheter att förflytta sig, utan påverkar också mark- och fastighetsvärden. Genom markvärdefinansiering kan den markvärdestegring som uppstår till följd av förbättrad, eller utbyggd, kollektivtrafik användas för att finansiera investeringar i kollektivtrafiken.

Bygge av en spårväg i Lund

Ny spårväg byggs i Lund

I Sverige tillämpas markvärdefinansiering både genom markförsäljning och genom så kallad medfinansieringsersättning, där berörda fastighetsägare och exploatörer frivilligt bidrar till att täcka kostnader för ny infrastruktur. Möjligheten till medfinansieringsersättning introducerades med en förändring i Sveriges plan- och bygglag 2017.

Markvärdefinansiering används i första hand för att finansiera infrastruktur med höga kostnader, som höghastighetsjärnväg, nya tunnelbanelinjer och spårvägar. Det rör sig ofta om investeringar som inte enbart motiveras av ett ökat transportbehov, eller av en omställning mot en mer hållbar transportstruktur, utan om investeringar som också fyller ett utvecklingspolitiskt syfte. Aktuella exempel på investeringar i svensk kollektivtrafik som finansierats med markvärdefinansiering är den nya spårvägen i Lund och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till Nacka.

K2:s Lina Olsson har studerat markvärdefinansiering som modell för att investera i infrastruktur för kollektivtrafik. Lina Olsson har också granskat den offentliga diskussionen om markvärdefinansiering och konstaterar att de utmaningar som den internationella forskningen om markvärdefinansieringen lyfter fram endast i liten utsträckning behandlats och diskuterats i Sverige. Hon efterlyser därför en mer kritisk och reflekterande diskussion om denna nya finansieringsmodell.

- Markvärdefinansiering har kommit att ses som ett lovande komplement till traditionell skattebaserad finansiering, internationellt och under senare år också i Sverige. Men det är inte säkert att de investeringar i kollektivtrafik som genomförs med markvärdefinansiering är de investeringar som löser de största transportbehoven. En risk med markvärdefinansiering är att modellen medför incitament att planera på sätt som prioriterar maximerade inkomster från exploatering, framför goda och hållbara transportlösningar, hävdar Lina Olsson.

- Den här modellen är i första hand användbar där markvärdena är potentiellt höga, framförallt i växande städer. Det kan därför uppstå fördelningspolitiska problem, om statliga investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur villkoras med att de delvis ska finansieras med markvärdefinansiering, fortsätter Lina Olsson

Läs mer om möjligheter och utmaningar med markvärdefinansiering av kollektivtrafikinvesteringar i Lina Olssons rapport Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik: en kritisk översikt.

Attached files