Article highlighted

Så kan biltrafiken minska

I en ny rapport från K2 har mål och åtgärder för minskad biltrafik i svenska kommuner studerats. Resultaten visar att kommunernas arbete för minskad biltrafik mycket tydligt fokuserar på de centrala delarna av kommunernas centralorter. Det är tydligt att det är bilens negativa effekter på stadsutvecklingen som är det viktigaste skälet till att minska andelen biltrafik.

Stadens ”attraktivitet” är ett återkommande nyckelbegrepp i beskrivningar av framtidens stad och biltrafikens roll. Kommunerna vill skapa en stad som är estetiskt tilltalande, attraktiv för boende, besökare och handel. I den attraktiva staden ska gång-, cykel- och kollektivtrafik spela en viktigare roll än förut, och i linje med det anser man att biltrafiken bör prioriteras lägre.

Tre typer av åtgärder i fokus

Kommunerna vill ändra förhållningssätt i trafik- och stadsplanering och sluta planera för rörlighet, som man anser sig ha gjort tidigare, och istället planera för tillgänglighet. De åtgärder som man vill genomföra kan sorteras i tre kategorier:

  1. I den första kategorin ingår åtgärder som går ut på att öka gång-, cykel- och kollektivtrafikens attraktivitet jämfört med bilens genom åtgärder, som med andra ord i första hand gäller andra transportslag än biltrafiken, men som kan ha påverkan på bilresandet. Exempel på sådana åtgärder är omfördelning av gatuutrymmet till förmån för kollektivtrafik. Kommunerna föreslår även åtgärder som minskar restider och ökar framkomligheten för kollektivtrafiken.

  2. En andra kategori av åtgärder är sådana som ger gång-, cykel- och kollektivtrafiken prioritet där de konkurrerar med biltrafiken om utrymme i stadsmiljön eller trafiksystemet.
  3. En tredje vanligt förekommande kategori av åtgärder, och den som kommer närmast direkta restriktioner, är parkeringsåtgärder. Kommunernas parkeringsstrategier går för det första ut på att effektivisera parkeringen för att frigöra utrymme för annat. Man försöker, för det andra, även att minska efterfrågan på parkering genom att utveckla en medveten reglering och prissättning som gör att användarna får betala parkeringens kostnader.

Rapporten bygger på en genomgång av mål och åtgärder för minskad biltrafik i översiktsplaner, trafikplaner, parkeringsplaner och handlingsprogram. Författare bakom rapporten är Robert Hrelja.