Article highlighted

Säker trafik till fots och på cykel

För att minska trafikens klimatpåverkan, förbättra folkhälsan, minska antalet människor som skadas eller dör i trafiken och bättre ta tillvara våra gemensamma ytor i städerna behöver vi förändra vår stadsplanering och bygga ett mer hållbart transportsystem. Idag finns en ökad insikt om att vi behöver utforma våra städer efter människors behov, snarare än efter bilens.

Cyklister och löpare


I mitten av september arrangerades den europeiska trafikantveckan, ett årligt återkommande arrangemang där över 1000 städer runtom i Europa och 50 svenska kommuner deltar. Syftet är att uppmuntra till mer hållbara transporter och att fler ska få möjlighet att prova alternativ till bilen. Exempel på saker som görs under trafikantveckan är informationsaktiviteter, guidade turer och tävlingar av olika slag.

Temat för årets europeiska trafikantvecka var säker trafik till fots och på cykel. Trots att vi i Sverige lever i ett ganska kallt och glesbefolkat land, med städer som ur ett europeiskt perspektiv är förhållandevis glesa, visar aktuell forskning vid K2 att både gång, cykel och kollektivtrafik utgör viktiga transportmedel. Men tvärtemot vad många tror minskar cyklandet i Sverige och vi behöver göra mer för att det ska vara tryggt och attraktivt att röra sig till fots och på cykel.

Potentialen för mer hållbart resande är stor. Studier visar att i Skåne kan nästan 30 procent av invånarna cykla till sin arbetsplats på mindre än 15 minuter och i Västra Götaland på mindre än 20 minuter.

För att fler ska välja att transportera sig till fots och på cykel vid längre resor är det en nyckelfråga att det går att kombinera med en väl fungerande kollektivtrafik. Säkra cykelparkeringar på bekvämt avstånd till hållplatsen eller stationen och möjlighet att ta med cykeln på buss och på tåg bidrar till att fler väljer att kombinera cykel och kollektivtrafik som transportmedel.  

Forskning vid K2 visar att trots att det finns en ökad insikt om att vi måste utforma våra städer efter människors behov, snarare än efter bilens behov, utgör bilen som transportmedel fortfarande i alltför stor utsträckning norm i stadsplaneringen. Det är nu hög tid att vi ställer om och bygger våra samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt som minskar vår klimatpåverkan och gör att vi slipper andas smutsiga och farliga partiklar från trafiken, som bättre tar tillvara det offentliga rummet och som uppmuntrar att vi rör på oss, och inte minst, som gör att vi kan känna oss trygga när vi transporterar oss i våra svenska städer.

JOHN HULTÉN
Fil dr och föreståndare för K2

Attached files