Article highlighted

Ulf Ranhagen om Det urbana stationssamhället

Det urbana stationssamhället var ämnet när Ulf Ranhagen talade på K2:s Kunskapslunch torsdagen 14 mars. Speciellt inbjudna var forskare, tjänstemän och anställda på trafikföretag med intresse för kollektivtrafik.

Ulf Ranhagen är gästforskare vid Chalmers, gästprofessor vid Högskolan i Dalarna och även arkitekt vid Sweco Architects. Han har tidigare även varit verksam som professor vid KTH och Luleå Tekniska Universitet. Tillsammans med regionplanerare Anna Gustafsson, Göteborgsregionen, är han engagerad som processledare inom kunskapsprocessen ”Det urbana stationssamhället”. Det är en delprocess inom Mistra Urban Futures, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling med säte vid Chalmers i Göteborg.

En bärande tanke är att samproduktion av kunskap mellan forskare och praktiker är ett vinnande koncept för att uppnå en hållbar urban framtid och skapa tillgängliga, gröna och rättvisa städer. Kunskapsprocessen ”Det urbana stationssamhället”, som påbörjades 2012, ska avslutas och dokumenteras i år och nu pågår också planeringen av en fortsättning.

– Det urbana stationssamhällets kunskapsprocess består av en så kallad kärnprocess där de 11 deltagande kommunerna kan ta med sig relevanta planeringsfall, till exempel med inriktning på stationslokalisering och förtätning i stationsnära läge, för analys och förslagsutveckling i samverkan mellan praktiker och forskare. Utifrån kärnprocessen har vi initierat en rad olika FoU- och FoI-projekt som genomförts och pågår, säger Ulf Ranhagen. 

Mer information och skrifter återfinns på hemsidan.

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/det-urbana-stationssamhallet-vagen-mot-ett-resurssnalt-resande

I de samskapande processerna (co-creation) används olika verktyg för att underlätta analys av förutsättningar och för att utveckla och utvärdera olika scenarier och framtidsbilder. I det pågående FoU-projektet ”Samskapande samhällsplanering” (SamSam), som bedrivs med medel från Energimyndigheten, undersöks möjligheterna både att utveckla befintliga, små och medelstora stationssamhällen – men också en helt ny stad, Södra Landvetter som planeras för 25 000 invånare.

För att öka förståelsen för vad täthet betyder har till exempel ett helt nytt verktyg ”Täthetspusslet” utvecklats och tillämpats i samskapande processer.

– Det kan vara och diffust att föreställa sig den stora skillnaden i ytutbredning och förutsättningar för hållbar mobilitet i olika stadstyper, till exempel mellan villasamhällen, trädgårdsstad och kvartersstad. För att det ska bli mer påtagligt arbetar vi med skalriktiga pusselbitar för olika stadstyper som deltagarna kan lägga ut och kombinera i olika mönster. Dessa mönster kan sedan bearbetas vidare av deltagarna till olika scenarier. På så sätt skiljer sig vårt arbetssätt från traditionell forskning, säger Ulf Ranhagen.

Buller, risker och säkerhet är ett viktigt tema i det urbana stationssamhället. Inom ett projekt med medel från Vinnovas strategiska innovationsprogram utvecklas en konkret digital verktygslåda där man kan uppleva buller från olika tågtyper och även vad olika åtgärder vid källan och under utbredning innebär på olika avstånd och höjd från spåren.

I samskapandet växer sålunda nya rön och slutsatser fram i mötet mellan olika parter, där förutom kommunerna Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Trafikverket medverkar. Förutom Chalmers deltar KTH, Luleå Tekniska Universitet, Göteborgs Universitet, RISE och IVL i forskningsprojekten. Ett internationellt samarbete sker med Kenya och Sydafrika.

Attached files