Article highlighted

Unga är positiva till att resa kollektivt

I en ny studie har forskare vid K2 och VTI undersökt hur unga upplever kollektivtrafikresandet i Göteborg. Resultaten visar att de unga är positiva och vill fortsätta resa kollektivt. De ser resan som en form av avkoppling och vill gärna sitta ifred utan störningar. Undersökningen gjordes i samarbete med Västtrafik.

I projektet gjordes tre fokusgruppsintervjuer med totalt 24 unga från 18-21 år. Studien lyfter fram behovet av att se resans innehåll och resenärens upplevelse som väsentlig. Resan kan bli värdefull istället för bortkastad tid om de unga kan vara ifred under resan och koppla av.

- Ett något förvånande resultat var att de unga var så positiva till kollektivtrafiken eftersom Västtrafik ser i sin statistik att denna grupp minskar sitt kollektiva resande efter gymnasiet, säger Christina Stave, forskare på K2 och VTI.

Trängsel ett problem

Västtrafik fick ett bra betyg trots att deltagarna inte upplevde sig ha något val eftersom de hade busskort via skolan, men inte bil eller körkort. De unga såg sig själva som resenärer i kollektivtrafiken även i framtiden.

De flesta planerade att ta körkort, men främst för att bli oberoende och för att lättare få jobb. Bilinnehav ansåg de låg längre fram i tiden. Efter gymnasietiden antog deltagarna att de skulle ha ont om pengar och tyckte att det är mycket viktigt att samhället är schysst mot de svaga, bland annat genom att subventionera priset för unga.

Trängseln och resans ryckighet är ett problem. En sittplats behövs då man är trött, vill läsa läxor eller använda bägge händerna med mobilen. De unga anser också att trängseln leder till ett respektlöst beteende mellan passagerare.

- Det finns risk för att ett ökat effektivt utnyttjande av kollektivtrafiken sänker attraktiviteten i framtiden, säger Christina Stave.

Ungdomarna i studien var generellt positiva till att resa med kollektivtrafiken

Vill fortsätta resa kollektivt

Det visade sig också att de unga tycker att föraren har en viktig roll för upplevelsen av resan. De önskar en professionell förare som kör mjukt med ett kundorienterat bemötande. De upplever dock att förarens roll och befogenheter är oklara.

Deltagarna hade många förslag på förbättringar och det framgick att brist på information kunde leda till upplevelser av opålitlighet och negativt bemötande.  De unga i studien upplevde sig varken som kunder eller att de hade så mycket val.

- Frågan är därför hur deras upplevelser och uppfattningar i dag kommer att påverka framtida val. De säger nu att de vill fortsätta resa kollektivt, men deras val kommer att ställas mot att få vara ifred utan trängsel och ryckig körning, att få ett vänligt bemötande, bra information om trafikläget och större oberoende.