Article highlighted

Vinnova-stöd till K2-forskare

Fem nya forskningsprojekt vid K2 är alla finansierade av Vinnova. Dessutom har vi del i ett större EU-projekt. Forskningsprojekten berör frågor kring hållbar och smart mobilitet, till exempel styrningsfrågor, tillgänglighetsdesign och bilfria distrikt.

– Forskare inom K2 fortsätter att vara framgångsrika i externa utlysningar. Det visar att det finns ett stort intresse för att forska om hållbara urbana transportlösningar där kollektivtrafiken är en viktig del. K2 har under 2017 drygt 24 miljoner i externa forskningsmedel, utöver den egna basfinansieringen, vilket är en ökning mot föregående år, säger John Hultén, föreståndare K2.

K2:s nya externfinansierade forskningsprojekt:

 • MISSUM - Modelling Incentive Schemes for Sustainable Urban Mobility. Projektledare: Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet Budget: 3 700 000 Period: 2017-2021 Finansiär: Vinnova
  Det är en utmaning att samtidigt klara tillväxt och uttalade miljöambitioner i våra städer. Ett försök är så kallade Stadsmiljöavtal eller Bymiljöavtal (Norge). Syftet med MISSUM är att analysera hur man på nationell nivå kan skapa incitament för städer att använda kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder för att uppnå transportpolitiska mål och mål om fossilfria transporter. Sådana analyser kräver ökad kunskap om balansen mellan ansvar för olika kostnader, acceptans och finansiell risk för olika typer av styrmedel och åtgärder. Resultaten förväntas bidra till en effektiv utformning av framtida stadsmiljöavtal.

 • Smart mobilitet kräver Smart governance. Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI. Budget: 3 468 962 kr Period: 2017-2020. Finansiär: Vinnova
  Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods. Detta betecknas ofta Smart mobilitet. Smart mobilitet kan leda till mer hållbara och attraktiva städer och regioner. Men utvecklingen kan också leda till nya problem.  Även om Smart Mobilitet ger möjligheter till helt nya styrmedel kand et också leda till att politiska styrmedel som används idag blir allt mer trubbiga och ineffektiva. Smart governance är därför nödvändigt. Projektet kommer att resultera i användbar och nyttig kunskap till myndigheter och andra aktörer i Sverige om effektiva styrmedel i en framtid präglad av Smart mobilitet. Dessutom kommer projektet att bidra till den internationella vetenskapliga litteraturen om governance av Smart mobilitet.
   
 • Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet. Projektledare: Helene Lidestam, K2 och VTI. Budget: 5 609 708 kr. Period: 2017-2021. Finansiär: Vinnova.
  Syftet med projektet är att utvärdera kostnads- och miljöeffekter av de kostnadsdrivare som i högsta grad anses bidra till ökande kostnader i kollektivtrafiken. Resultaten skapar underlag för beslutsfattare inom branschen att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.
   
 • Bilfria urbana distrikt. Projektledare: Till Koglin, K2 och Lunds universitet. Budget: 3 483 000 kr. Period: 2017-2020. Budget: 3 483 000 kr. Finansiär: Vinnova.
  Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om bilfria distrikt för att ge förslag på förändringar i planeringsprocessen mot ett hållbart och jämställt transportsystem. Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling.
   
 • Tillgänglighetsdesign som idé och praktik. Potential för hållbart resande i svenska storstadsområden. Projektledare: Karolina Isaksson, K2 och VTI. Budget: 500 000 kr. Period: 2017-2020. Finansiär: Vinnova.
  Projektet ska utforska tillgänglighetsdesign som nytt begrepp inom transportplaneringen. Studiens empiriska fokus är avgränsat mot området kombinerad mobilitet. I syftet ingår att nå en empiriskt grundad förståelse av viktiga steg som behöver tas för att etablera tillgänglighetsdesign som perspektiv och arbetssätt i praktiken i konkret planering, upphandling och utvecklingsarbete av specifika kombinerade mobilitetstjänster i svenska storstadsområden.
   
 • COSTART. Projektledare för svensk del av detta EU-projekt: Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet. Total budget: 17 000 000 Finansiär: Ingår i Electric Mobility Europe, för svensk del ansvarar Energimyndigheten.
  ​Projektet syftar till att påskynda en hållbar utveckling med ökat inslag av elbussar i stadstrafik genom att bland annat identifiera optimala laddstrategier, beskriva hinder och möjligheter, givet en viss organisationsstruktur samt utveckla guidelines för implementering i lokal kontext – hur man går från pilot till full-fasdrift.  
   
 • Läs mer: K2 satsar nästan 30 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2