Strategic case: Mobility-as-a-Service (MaaS)

Strategic case: Mobility-as-a-Service (MaaS)

Integrerade mobilitetstjänster innebär att man i en och samma tjänst knyter samman flera sätt att förflytta sig i staden (till exempel bilpool, buss, spårväg, pendeltåg, hyrcykel, privata fordon) samtidigt som man kan erbjuda betalning av samt information om transporterna via ett och samma gränssnitt. Dessa nya mobilitetstjänster bidrar till ökad valfrihet och minskat behov av att äga en egen bil, särskilt i större städer och storstadsregioner..
 

IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

Projektet syftar till att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande i framtidens städer. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem. Dock finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst ska kunna etableras, bland annat förändringar i policy och regelverk.

Forskning om institutionella aspekter inom mobilitetsdomänen sammanförs med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i detta tvärvetenskapliga projekt. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster. Med hjälp av analysverktyget tar projektet fram rekommendationer som vilar på vetenskaplig grund. Projektet bygger på fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens städer i Sverige men gör även en internationell utblick med europeiska jämförelser. 

Projektledare: Annica Kronsell, Lunds universitet
Parter: Lunds universitet, Samtrafiken, Chalmers, Trivector och Viktoria Swedish ICT.
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 977 500 kr
Period: 2016-2018


Integrerade mobilitetstjänster - systematisk omvärldsbevakning

Projektet syftar till att bedriva systematisk omvärldsbevakning utifrån ett brett, kollektivtrafikrelaterat perspektiv och med en ansats som gör att vi får ökad förståelse för hur marknaden och politiken utvecklas inom området.

Projektledare:  John Hultén, K2/VTI
Parter: VTI
Finansiär: Trafikverket
Budget: 490 000 kr
Period: 2016-2017
 

Integrated mobility services: Creating favorable conditions for procurement, development and use

Göran Smith är industridoktorand inom kombinerad mobilitet och hållbara persontransporter. I sitt doktorandprojekt, som är knutet till K2 – nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, studerar han integrerade mobilitetstjänster från ett användarcentrerat tjänsteinnovationsperspektiv. Målet är att skapa bättre förståelse för vilka drivkrafter och barriärer som påverkar innovationer under olika faser av tjänstelivscykeln, samt hur det offentliga kan möjliggöra nyskapande utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Görans forskning ska även skapa underlag till långsiktiga strategiska beslut gällande Västra Götalandsregionens roll i den framtida utvecklingen.

Industridoktorand: Göran Smith
Part: Chalmers tekniska högskola, 
Västra Götalandsregionen
Finansiär: Västra Götalandsregionen och K2
Period: 2016 - 2020 

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Projektet syftar till att uppnå ett mer långsiktigt hållbart tjänsteresande genom att demonstrera och utvärdera en ny tjänst för kombinerad mobilitet för tjänsteresor.

Projektledare: Sonja Forward
Parter: VTI, Lunds universitet, Samtrafiken
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 763 916 kronor
Period: 2016-2018

Projekt

Rapporter

Calendar from K2