Strategic case: Regional BRT

Strategic case: Regional BRT

Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken. Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ eller komplement till järnvägsinvesteringar för att öka effektiviteten och attraktiveten för den regionala kollektivtrafiken.

Region Skåne har sedan flera år drivit ett arbete med att utveckla nya koncept för regional busstrafik. I Skåne har åtta befintliga expressbusslinjer pekats ut som testbeddar för uppgradering till superbusstandard. Vi studerar Regional superbuss i flera olika projekt.

Effektutvärdering av Regional superbuss

Effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl som mer attraktiva bytespunkter ska studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet, bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder och paket av åtgärder får. 

Projektledare:  Anders Wretstrand, K2/Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: Trafikverket
Budget: 3 026 988 kr
Period: 2016-2021

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige ska studeras.

Projektledare:  Fredrik Pettersson, K2/Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Parter:  Lunds universitet
Finansiär: Sveriges Bussföretag
Budget: 300 000 kr
Period: 2016-2019

Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet studeras. 

Projektledare:  Fredrik Pettersson, K2/Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se                      
Parter:  Lunds universitet
Finansiär:  K2, Lunds universitet
Budget: 1 000 000 kr
Period: 2014-2016

Kontaktperson för Strategiskt case, Regional superbuss: Fredrik Pettersson

Projekt

Rapporter

Ansvarig:

Calendar from K2