The Contribution of Public Transport to Societal Development

The Contribution of Public Transport to Societal Development

 

Kollektivtrafik ses mer och mer som ett verktyg för utveckling av städer och regioner. Utifrån det perspektivet behöver kollektivtrafik förstås utifrån en bredare utvecklingsagenda med flera involverade aktörer och politikområden/åtgärder, vilket bidrar till en mer komplex verklighet. Det är många aktörer som deltar i planerings- och beslutsprocesserna vilket kan leda till konflikter och oenighet om hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det är lättare att mobilisera nyckelaktörer om det finns verktyg för att utvärdera kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen. Mer kunskap behövs därför om hur vi kan maximera, analysera och utvärdera kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen. Det finns relativt stor kunskap om konsekvenserna av kollektivtrafik utifrån olika aspekter som tillgänglighet, hälsa, säkerhet, miljö, ekonomisk tillväxt, attraktionskraft etc. Kunskapen är emellertid utspridd i olika discipliner och det saknas modeller som möjliggör en sammanhängande analys av sådana effekter som normalt inte ingår i samhällsekonomiska modeller.

Kunskap om konsekvenserna av ökad kollektivtrafik för människors vardag, välfärd och levnadsvillkor - och hur dessa effekter är fördelade över olika grupper i samhället - är en viktig del för att analysera effekterna av kollektivtrafiksatsningar. Det finns också behov av ökad kunskap om effekter av nya tjänster och ny teknik, t.ex. kombinerad mobilitet, delningstjänster och självkörande fordon. Nya metoder och rutiner för utvärdering kommer att vara av avgörande betydelse för storstadsområdenas utveckling av strategiska kollektivtrafikplaner och beslut om investeringar. Institutionaliserat användande av utvärderingar ex post kan bidra till ökat lärande.

Bättre kunskap behövs om kollektivtrafikens effekter som underlag för transportmodeller. Markanvändning och infrastrukturinvesteringar beror inte bara på kunskap om de sannolika effekterna, utan också på hur kunskap förhandlas i planerings- och beslutsprocesser. Dessa frågor rör inte bara en politisk förändring i riktning mot mer kollektivtrafik, utan även frågor om politikers och planerares yrkeskunskaper, metoder som används, arbetssätt och maktrelationer. Det behövs större klarhet om hur och varför strategier utvecklas som de gör, och hur och varför (eller varför inte) de sedan genomförs.

Projekt

Rapporter

Calendar from K2