Collaboration for Improved Public Transport

Collaboration for Improved Public Transport

 

Planering, genomförande och drift av attraktiva kollektivtrafiklösningar kräver ett integrerat tillvägagångssätt. Kollektivtrafiksystemet involverar en rad offentliga och privata aktörer och intressenter, till exempel Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, operatörer och resenärer. Alla dessa har olika uppdrag, roller och mandat och drivs ibland av olika agendor och intressen. Utvecklingen av en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik förutsätter att olika aktörer, trots skilda roller och intressen, har förmåga att samverka.

Att få till stånd samverkan mellan olika aktörer inom kollektivtrafiksektorn och med relaterade sektorer har ofta visat sig vara en utmanande uppgift. Kollektivtrafiklagen från 2012 syftar till att underlätta en strategisk regional planering av kollektivtrafiken, men det är fortfarande osäkert i vilken utsträckning dessa förväntningar har uppfyllts. Trots nya regelverk och ökad medvetenhet om vikten av samordnade strategier, är styrningen av kollektivtrafiken i många fall fragmenterad och kännetecknas av suboptimering. Samordningsproblem förekommer både på strategisk ("governance") och operativ ("management") nivå.

Befintlig forskning visar att organisationer som deltar i transportplanering ofta är medvetna om vikten av att utveckla mer samordnade strategier, men det är ändå svårt att få till stånd sådan samverkan i praktiken. Skälen till detta varierar och kan vara relaterade till en rad aspekter som dåliga formella institutionella förhållanden, bristande kompetents, motstridiga perspektiv och prioriteringar, formella och informella maktrelationer, tänkesätt och organisationskulturer, avsaknaden av en tydlig politisk styrning och/eller en brist på strategisk planeringskapacitet, brist på tid eller andra resurser etc. Även framväxten av nyare former av kombinerad mobilitet, där olika trafikslag integreras i en gemensam tjänst, medför stora krav på samverkan mellan offentliga och privata aktörer med delvis olika intressen och utgångspunkter. Forskningen inom detta område syftar till att utveckla kunskap om samverkan som ett viktigt inslag för förbättrad kollektivtrafik.

Projekt

Rapporter

Calendar from K2