Beslut och effekter

Kollektivtrafikens samhällseffekter samt ökad kunskap om analysmetoder och analysresultatens roll i beslutsprocesser för ökad måluppfyllelse.

Beslut och effekter

bild beslut och effekter

Kollektivtrafik betraktas allt mer som ett verktyg för städers och regioners utveckling utifrån en bred hållbarhetsagenda som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Kunskap om kollektivtrafikens effekter för enskilda och för samhället som helhet är av avgörande betydelse för beslut om trafikförsörjningsprogram, investeringar och andra åtgärder. Ett systematiskt användande av olika analysmetoder, som inkluderar övergripande demografiska och tekniska samhällsförändringar, kan bidra till ökad kunskap och till ett lärande som långsiktigt stärker samhällets strategiska beslutsförmåga.


Forskningsfrågor
Forskningsområdet beslut och effekter ska både beskriva kollektivtrafikens effekter för individer och för samhället och studera hur individer och grupper beskrivs i olika analysmodeller. Effektanalyser har inte bara en instrumentell roll i beslutsfattandet, utan används ofta konceptuellt eller symboliskt. Kunskap om effekter behöver därför analyseras och förstås också utifrån hur beslutsprocesser fungerar i praktiken.

Vi har identifierat att följande forskningsfrågor inom området har hög prioritet: 

  • Hur bidrar kollektivtrafiken till att uppnå lokala, regionala och nationella politiska målsättningar om hållbara städer och regioner, t.ex. avseende mål om sysselsättning och minskade klimatutsläpp? 
  • Hur påverkas resandet och resenärers upplevelser av olika typer av åtgärder, t.ex. framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik? Hur kan kunskap om sådana effekter användas för att styra kommuners och regioners åtgärder dit de förväntas göra mest nytta för att uppnå ett mer hållbart resande?
  • Vilka blir systemeffekterna av åtgärder i kollektivtrafiksystemet och dess ingående komponenter, t.ex. nya konceptuella lösningar, elektrifiering av fordon, infrastruktur- och utbudsförändringar? Hur kan kunskapen användas för att bidra till beslut som leder mot uppsatta mål? 
  • Hur kan medborgare och resenärer bli mer delaktiga i analys- och beslutsprocesser? Hur kan delaktighet bidra till en bättre förståelse för hur kollektivtrafiken upplevs, fungerar och kan förbättras och samtidigt öka legitimiteten hos medborgare för beslut om kollektivtrafikens utveckling? 
  • Hur används analyser i faktiska beslutsprocesser? Hur kan analyser, t.ex. utvärderingar ex-post, systematiseras för att bidra till långsiktigt lärande och kunskapsuppbyggnad inom kollektivtrafikområdet? 
  • Vilka nya eller utvecklade modeller för effektanalys ex-ante (t.ex. simuleringsmodeller) eller ex-post, kan stödja beslut där förändringstakten är hög och osäkerheten stor, t.ex. avseende användningen av ny teknik och nya tjänster?
  • Vilka befintliga och framtida datakällor kan användas för att stödja såväl operativt som mer strategiskt beslutsfattande? Vem har tillgång till sådan data och med vilka konsekvenser? 


Förväntat resultat 
Forskningen om beslut och effekter förväntas bidra till ny kunskap om kollektivtrafikens effekter och till att metoder för att värdera dessa effekter vidareutvecklas. Nya insikter om hur beslutsprocesser fungerar, och analyser och olika analysmetoders påverkan, ska presenteras. Kunskap som kan bidra till mer informerade beslutsprocesser, till ett ökat lärande bland kollektivtrafikens aktörer och en större delaktighet bland invånare. Sammantaget ska kunskapsområdet bidra till en ökad förmåga att fatta beslut som leder mot uppsatta mål, t.ex. avseende den omställning som krävs för att nå beslutade klimatmål.

Publikationer

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Vetenskapliga artiklar

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

K2-rapporter

Jämställdhetens betydelse för transportsystemets utveckling

K2-rapporter

Delays and Timetabling for Passenger Trains

Vetenskapliga artiklar

Forskningsprojekt

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Projektledare: 

Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum

Projektledare: 

Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb

Projektledare: 

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken

Projektledare: