Framtidens mobilitet

Möjligheter och utmaningar med ny digital teknik samt den traditionella kollektivtrafikens gränssnitt mot nya mobilitetstjänster.

Framtidens mobilitet

bild framtidens mobilitet

För kollektivtrafiken medför den pågående digitaliseringen helt nya möjligheter till information, såväl för resenärer, som för operatörer och de organisationer som planerar eller beställer trafiken. Ökad tillgång till data, i kombination med nya möjligheter att processa informationen, skapar förutsättningar för energieffektivisering, bättre resursutnyttjande och ökad individanpassning av kollektivtrafiken. Digitaliseringen möjliggör framväxten av nya efterfrågestyrda eller delade mobilitetstjänster och nya affärsmodeller för kombinerat resande som kan konkurrera med eller komplettera dagens kollektivtrafik. Autonoma fordon kan påskynda och förstärka effekterna av en sådan utveckling. 


Forskningsfrågor
Digitalisering och nya mobilitetstjänster innebär en stor förändring för resenärer och yrkesverksamma i och kring kollektivtrafiken. Utvecklingen påverkar kollektivtrafikens organisering, vilka aktörer som är involverade, samt deras olika strategier. Nya lösningar påverkar också förutsättningarna för och kraven på den fysiska utformningen av transportsystemet och kollektivtrafikutbudet.

Vi har identifierat att forskning behövs om följande frågeställningar:

  • Hur kan beteenden komma att förändras till följd av digitalisering och nya mobilitetstjänster? Vad innebär sådana beteendeförändringar för resenärerna samt för efterfrågan på kollektivtrafik? Hur påverkar det kollektivtrafikens kostnader och samhällsekonomiska effektivitet?  
  • Vilken typ av individanpassad och kontextmedveten information kan stödja kombinerat resande utifrån ett resenärsperspektiv? Hur kan detta anpassas för resenärer med olika förutsättningar och behov?
  • Hur kan varaktiga samverkans- och affärsmodeller, inklusive informationsdelning, utformas för olika typer av kombinerat resande som inkluderar både traditionell kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster, gång- och cykel, på sätt som leder mot ett mer hållbart resande i städer och regioner?
  • Hur kan kollektivtrafikförsörjningen, inklusive särskilda persontransporter, påverkas av nya mobilitetstjänster i städernas ytterområden, storstadens omland, eller där det finns få resenärer? Hur påverkar detta samhällets ansvar för att tillhandahålla och finansiera kollektivtrafik, och på vilket sätt kan kollektivtrafikmyndigheter och andra samhällsaktörer agera för att utnyttja möjligheter med nya lösningar?
  • På vilket sätt påverkas den fysiska miljön av digitalisering och nya mobilitetstjänster, t.ex. bytespunkters lokalisering och utformning? Vad innebär det för stads- och infrastrukturplaneringen lokalt, regionalt och nationellt?


Förväntat resultat
Forskning om framtiden mobilitet förväntas bidra till en ökad förståelse för hur ny teknik och nya tjänster kan påverka kollektivtrafiken. Det inbegriper ökad kunskap om hur människor med olika behov och förutsättningar väljer att resa när nya möjligheter till mobilitet och information erbjuds. Kunskapen bidrar till att göra de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, kommuner och andra berörda aktörer bättre rustade att hantera möjligheter och risker i framtidens mobilitetslandskap, samt ökar deras strategiska förmåga att påverka utvecklingen i en riktning som leder till ett mer hållbart resande.

Publikationer

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

K2-rapporter

Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Vetenskapliga artiklar

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

Övrigt

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Vetenskapliga artiklar

Forskningsprojekt

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken – en pilotstudie för att identifiera synskadades behov med speciellt fokus på interaktionen med mobilbaserad teknologi

Projektledare: 

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Projektledare: 

Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik

Projektledare: 

Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet

Projektledare: