Marknad och finansiering

Styrning, avtal, prissättning och finansieringsformer för resurseffektiv och attraktiv kollektivtrafik.

Marknad och finansiering

bild marknad och finansiering

Merparten av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige drivs som upphandlad trafik med offentliga beställare och privata utförare. Kollektivtrafikmyndigheter påverkar kollektivtrafikens kostnader, kvalitet, miljöprestanda, utbud och efterfrågan med affärs- och avtalsmodeller som har inslag av incitament eller viten för operatörerna. Vid sidan av den upphandlade trafiken förekommer både kollektivtrafik på helt kommersiella villkor och kollektivtrafik i offentlig regi. Kollektivtrafiken finansieras både med skatter och med biljettintäkter. Olika prisstrategier kan bidra till ökat eller minskat resande, och till ökade eller minskade driftskostnader.


Forskningsfrågor
För att utveckla kollektivtrafiken är det grundläggande att förstå resenärers villkor, preferenser och upplevelser. Det behövs också kunskap om hur organisatoriska reformer kan påverka marknaden och ge samhällsnytta.

Vi har identifierat att det behövs forskning om följande frågeställningar:

  • Hur påverkar olika utbuds- och prisstrategier kollektivtrafikresandet och hur påverkas olika grupper av resenärer med avseende på tillgänglighet och fördelning? Hur kan olika utbuds- och prisstrategier uppfylla politiska målsättningar om samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt accepteras av medborgare och olika samhällsaktörer?
  • Hur påverkar olika avtals- och affärsmodeller marknaden och hur bidrar dessa modeller till att uppnå politiskt beslutade målsättningar? Hur påverkar olika krav i avtalen mellan beställare och utförare förutsättningar för och förväntningar på dem som är utförare av kollektivtrafiken?
  • Vilka faktorer påverkar kollektivtrafikmyndigheternas och kollektivtrafikföretagens förutsättningar inom den befintliga upphandlingsregimen, t.ex. teknikutveckling, grad av konkurrens, standardisering av kontrakt? Vilka faktorer påverkar valet av regim, t.ex. förekomsten av kommersiell trafik och trafik som drivs i egen regi? Hur kan kunskap om dessa faktorer användas för att utveckla kollektivtrafikens organisering?
  • Vilka förutsättningar finns att förändra finansieringen av drift och nyinvesteringar av kollektivtrafik, t.ex. på sätt som tydligare knyter finansieringen till vem som får nytta av sådana åtgärder? På vilket sätt påverkar det olika administrativa nivåers incitament att genomföra åtgärder?
  • På vilket sätt och med vilket resultat kan värdeskapande partnerskap mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner m.fl. bidra till att utveckla kollektivtrafikmarknaden, inklusive förmågan till innovativa lösningar?


Förväntat resultat
Forskningen om marknad och finansiering förväntas leda till en ökad förståelse för kollektivtrafikens marknadsförutsättningar, hur olika strategier och affärsmodeller påverkar förmågan att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken, inklusive mål om ökad andel resande och ökad kostnadseffektivitet. Forskningen bidrar också till att lyfta fram och analysera nya angreppssätt om kollektivtrafikens framtida finansiering.

Publikationer

Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik

K2-rapporter

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Vetenskapliga artiklar

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Vetenskapliga artiklar

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

K2-rapporter

Forskningsprojekt

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Projektledare: 

Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Projektledare: