Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik

Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik

 

Mer kunskap behövs om vilken information resenärerna saknar, eller skulle behöva, för en förbättrad reseupplevelse. Detta är viktigt inte bara för att behålla befintliga resenärer utan också för att locka nya. Det är en stor utmaning att planera (och dynamiskt omplanera) resurserna i kollektivtrafiken på sådant sätt så att de utnyttjas på bästa sätt för att möta samhällets mål, bland annat genom att ge bästa möjliga service till resenärer. Det behövs fördjupad insikt i potentialen med och konsekvenserna av den pågående digitaliseringen (t.ex. sensornätverk, ubiquitous computing, smartphones och annan teknik) i och kring kollektivtrafiken.

En annan stor utmaning är att resenärerna gör val på basis av bristande information, eller åtminstone på grund av bristande tillgång till rätt information. Effektiva metoder behöver utvecklas för att ge resenärer rätt information i rätt tid, till exempel genom kontextmedvetna informationssystem. Informationen kan gälla biljettpriser, hur biljetter kan köpas, eller vilka resealternativ som är tillgängliga i en given situation. Till exempel kan resenären försöka få hans/hennes vanliga resplan att fungera även när det inte är meningsfullt på grund av störningar i transportsystemet.

Effekterna av att ge information till resenärer behöver analyseras. Ett annat exempel kan vara hur man kan bryta resenärernas beteende att följa invanda mönster, till exempel hur olika typer av resenärsinformation påverkar resenärsbeteendet. Det finns ett behov av att förstå orsakerna till potentiella resenärers beslut att inte använda kollektivtrafiken och om det är möjligt att påverka med de tekniker som digitalisering skulle kunna erbjuda. Dessutom kan olika grupper av resenärer ha olika behov av stöd. I många situationer vet vi inte vilken information som saknas. Utifrån ett resenärsperspektiv kan kunderna ha olika förmågor och resurser för att anpassa sig till och utnyttja ett tekniskt grundat informationssystem. Detta sätter fokus på frågor om tillgänglighet.

Relaterat till dessa frågeställningar är erfarenheter av ”best practice” när det gäller användning av information för operatörer, inklusive hur man använder resenärsrelaterad information, från till exempel biljettsystem eller resenärernas informationssystem. Utifrån organisatoriska perspektiv behövs en djupare förståelse för de specifika behov och möjligheter med informations- och IT-lösningar för kollektivtrafikens olika aktörer (operatörer, olika grupper av kunder, etc.). Det behövs även en ökad kunskap om institutionella hinder, t. ex. avseende juridiska (inklusive frågor om integritet) och affärsmässiga aspekter. 

Projekt

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2