Strategiskt case: Effektiva bytespunkter

Strategiskt case: Effektiva bytespunkter

Bytespunkters lokalisering och utformning är centrala för hållbar tillgänglighet i storstadsregioner. Byte mellan färdmedel måste kunna ske smidigt och behagligt så att det gynnar hållbara multimodala lösningar och blir enkelt att resa kollektivt i ett ”hela-resan”-perspektiv. Bytespunkterna blir samtidigt allt viktigare som tillväxtnoder för boende, service, handel och näringsliv. En optimalt utformad bytespunkt minimerar osäkerheterna för resenären, ger förutsättningar för effektiv trafikering och nytta för näringsliv samt bidrar till social hållbarhet.

Den pågående utbyggnaden av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska möta en växande befolkning. Det finns behov av kunskap om hur belastningen på olika bytespunkter i kollektivtrafiksystemet kommer att förändras eller skulle kunna påverkas. Det finns också behov av vetenskapligt förankrad kunskap om hur ett byte kan upplevas mer tryggt och effektivt samt hur de osäkerheter en resenär upplever i ett byte kan minimeras. Inom K2 utvecklas en simuleringsmodell för effektivare bytespunkter. Ytterligare frågeställningar som är aktuella för caset är utveckling av samverkansformer samt utveckling av metoder för beräkning av samhällsnyttor och social hållbarhet. Caset förväntas ge underlag för nya stationsutformningar och åtgärdsförslag för att lösa problem med trängsel i befintliga bytespunkter som på längre sikt stimulerar hållbart resande och hållbar tillgänglighet i och kring dessa.

Projekt

Rapporter