Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedöming (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedöming (JKB) i svensk transportinfrastrukturplanering

Projektet innebär att arbeta systematiskt med att implementera en metod för att bedöma jämställdhetskonsekvenser. Metoden utgår från svensk jämställdhetspolicy och det transportpolitiska tillgänglighetsmålet avseende jämställdhet. 


Syftet är att vidareutveckla metoden och utveckla god praktisk kunskap för jämställdhets- konsekvensbedömning (JKB) och att utvärdera processen medan den pågår.

Projektledare: Lena Levin, K2/VTI, lena.levin@vti.se
Parter: VTI, WSP, Malmö högskola, K2, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen.
Finansiär: Vinnova
Budget: 3 700 000 kr
Period: 2013-2016

Rapporter