Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs.

Projektledare: Fredrik Pettersson, K2/Lunds universitet, fredrik.pettersson@miljo.lth.se
Parter: Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: K2
Budget: 2 120 000 kr
Period: 2015-2017

Rapporter