Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Smart mobilitet är ett samlingsbegrepp för olika innovationer inom transportområdet. Det handlar bland annat om automatisering, plattformsteknik och ett nytt fokus på kombinerade och delade mobilitetstjänster. Smart mobilitet ses som viktigt i utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Det finns dock en risk för icke önskvärda effekter – t ex ökad individuell biltransport och försämrad stadsmiljö. Om Smart mobilitet ska bidra till hållbara städer och samhällen behöver andelen kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster öka.  

I detta projekt riktas fokus mot regionala kollektivtrafikmyndigheter, som har en viktig roll i detta sammanhang:

  • Hur kan kollektivtrafikmyndigheterna positionera sig strategiskt i ett nytt och föränderligt landskap med nya tekniska koncept, nya tjänster och nya typer av aktörer?
  • Vilken ansvarsfördelning och vilken samverkan krävs för att Smart mobilitet ska bidra till hållbar samhällsutveckling? 

Projektet utförs som en jämförande fallstudie av nordiska länder och storstadsregioner. Den internationella ansatsen är viktig för att uppnå ett brett kunskapsutbyte. Intervjuer, dokumentanalys och workshops med nyckelaktörer utgör centrala delar i arbetet. Projektet kommer bl a att utmynna i en färdplan med möjliga åtgärder för att utveckla kollektivtrafikmyndigheternas roll i en era av Smart mobilitet. Denna kunskap är viktig både för kollektivtrafikmyndigheterna och andra aktörer som är med och utvecklar ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI, claus.h.sorensen@vti.se
Parter: VTI,  Skånetrafiken
Finansiär: K2
Budget: 3 100 000
Period: 2018-2019

Presentationer

Rapporter