Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Projektet fokuserar på frågan: "Vem drar nytta av den nya kollektivtrafiken?" Att investeringar i infrastruktur kan stimulera ekonomisk utveckling är ingen ny tanke, utan har tvärtom varit en insikt som varit fundamental i samhällsbyggande under sekler. Ofta omfattar investeringar i infrastruktur stora belopp och konsekvenserna  kan vara stora på lång sikt och för många delar av samhället. Samtidigt är effekterna komplexa och kontextberoende, eftersom kollektivtrafik kan påverka såväl företags som hushålls lokaliseringsbeslut. I det här projektet är fokus på effekter för olika grupper i samhället. Studien kommer att genomföras med hjälp av tre olika fallstudier. Den första fallstudien, Västkustbanan, belyser investeringar på ens träcka mellan två starka ekonomiska regioner; Västra Götaland och Öresundsregionen. Den andra fallstudien fokusera på en investering i befintlig stadsmiljö, Citytunneln, som påverkar Malmös struktur men även dess omgivningar då en helt ny stadsdel växer fram. Den tredje studien är en tvillingstudie med fokus på orterna Höör och Hörby, där Höör, fått tillgång till tågtrafik, medan Hörby endast haft tillgång till busstrafik. Orterna befinner sig på den skånska landsbygden och vi förväntar oss att effekterna här är av långsiktig karaktär. Resultaten förväntas kunna bidra till bättre planeringsunderlag och ett större intresse för fördelningsfrågor inom trafikplanering.  

Projektledare: Helena Bohman, K2 och Malmö universitet, helena.bohman@mau.se
Parter: Malmö universitet, Lunds universitet
FinansiärK2
Budget: 4 398 654 kr
Period: 2018-2019