Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?

Grupper i samhället som är mer utsatta än andra har ofta även sämre möjligheter att nyttja kollektivtrafik. Det kan vara en svag ekonomi, funktionshinder eller språksvårigheter som hindrar. Otillräcklig tillgång till transportsystemet leder i sin tur till att ytterligare öka segregering och utanförskap. Det finns inte mycket forskning om hur situationen i Sverige ser ut, eller hur man kan skapa en kollektivtrafik som är lättillgänglig för alla som vill använda den. I det här projektet ska forskarna undersöka hur personer från två utsatta områden i Stockholm och Göteborg uppfattar sin förmåga att använda kollektivtrafiken. Vilka hinder och resurser har de? Vilka strategier använder de? Kanske åker de en kortare sträcka och går sista biten för att få lägre kostnad, eller stannar hemma för att de känner sig otrygga med att åka på kvällen? Deltagarna i studien kommer att skriva dagbok om sina resor och fotografera för att beskriva sina upplevelser. Forskarna kommer att intervjua dem och samla information genom workshops med planerare och representanter från kommunen och personal i området, till exempel från skola och polis. Arbetet sker i samarbete med planerare och utförare av kollektivtrafik. Projektet kommer att bidra till mer kunskap hur transportplaneringen kan göras mer socialt rättvis samt öka kunskapen om marginaliserade gruppers strategier, erfarenheter och känslor med avseende på kollektivtrafiksystemet. 

Projektledare: Jessica Berg, K2 och VTI, jessica.berg@vti.se
Parter: VTI, Lunds universitet, Malmö universitet
Finansiär: K2
Budget: 2 901 150 kr
Period: 2018-2019