IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

IRIMS (Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer)

Projektet syftar till att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande i framtidens städer. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande ekosystem. Dock finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst ska kunna etableras, bland annat förändringar i policy och regelverk.

Forskning om institutionella aspekter inom mobilitetsdomänen sammanförs med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i detta tvärvetenskapliga projekt. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade transporttjänster. Med hjälp av analysverktyget tar projektet fram rekommendationer som vilar på vetenskaplig grund. Projektet bygger på fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma att prägla framtidens städer i Sverige men gör även en internationell utblick med europeiska jämförelser. 

Projektledare: Annica Kronsell, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet, Samtrafiken, Chalmers, Trivector och Viktoria Swedish ICT
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 977 500 kr
Period: 2016-2018

Rapporter