Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Markvärdeöverföring som modell för delfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige: förutsättningar och konsekvenser

Utbyggnaden av hållbara och effektiva kollektivtrafiksystem utgör en stor utmaning för beslutsfattare världen över idag. Begränsade offentliga resurser i kombination med höga investeringskostnader har gett upphov till nya finansieringsmodeller. Markvärdeöverföring är en finansieringsmodell som under senare tid framställts som lovande. Markvärdeöverföring innebär att en del av den värdeökning som sker i mark och fastigheter, exempelvis bostäder och kontor, till följd av att kollektivtrafiksystemet byggs ut används för att finansiera delar av utbyggnaden. Eftersom tillämpningen av denna finansieringsmodell förväntas leda till högre bebyggelsetäthet i närheten av kollektivtrafiknoder, betraktas den även kunna bidra till att skapa en mer hållbar stadsstruktur och effektiva kollektivtrafiksystem. Syftet med forskningsprojektet är att skapa ny kunskap om hur markvärdefinansiering av kollektivtrafikinfrastruktur tillämpas och hur finansieringsmodellen påverkar möjligheterna att skapa hållbar stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem. I forskningsprojektet studeras två fall där modellen används. Det ena fallet är utbyggnaden av den nya spårvägen i Lund och det andra fallet är utvidgningen av Stockholms tunnelbana till Nacka (den blå linjen). Den nya kunskap som forskningsprojektet generera bidrar till att ge forskare såväl som medborgare, beslutsfattare och praktiker, exempelvis planerare, exploatörer och kollektivtrafikhuvudmän, bättre förståelse för finansieringsmodellens användning och konsekvenser.

Projektledare: Lina Olsson, K2 och Malmö universitet, lina.olsson@mau.se
Parter: Malmö universitet
Finansiär: K2
Budget: 1 950 000
Period: 2018-2019