“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion?

Antalet fordon ökar årligen och kollektivtrafikens andel av resandet bör öka för att lösa problem med framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. För att kollektivtrafik ska vara ett attraktivt alternativ, bör tillgängligheten till och kvaliteten på realtidsinformation förbättras. Geo-temporal selektion (GTS) är ett koncept som integrerar detaljerade data om miljontals transportfordons rörelsemönster och möjliggör prediktion av dessa i en enda beräkningsmodell. Forskning om beslutsfattande har påvisat generella missuppfattningar vid bedömningar av vägval och restid, som dock kan förbättras med beslutsstöd.

Tidigare studier har fokuserat på bilförares missuppfattningar och inte kollektivtrafikresenärers multimodala beslutsfattande. Projektets syfte är att kombinera forskning om mänskligt beslutsfattande med tekniska framsteg inom geo-temporal selektion. De övergripande målen är att:

  • öka kunskap om resenärers beslutsprocesser, mer specifikt huruvida GTS kan leda till förändrat resebeteende, ruttval och öka användandet av multimodal kollektivtrafik, och
  • identifiera nyckelkomponenter i ett GTS-baserat användargränssnitt som genererar störst nytta för resenärer.

Resultaten kommer att bidra till litteraturen om beslutsprocesser och även resultera i ett demonstrerbart beslutsstöd med funktioner som presenterar reseinformation på ett användarvänligt sätt. 

Projektledare: Anders Lindström, K2 och VTI
Parter: VTI, Veridict
Finansiär: K2
Budget: 2,84 miljoner kronor
Period: 2018-2020