Mindre K2-projekt

Mindre K2-projekt är chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Våra Mindre K2-projekt

Projekt beviljade den 15 mars 2016:

 • Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken. Projektledare Christina Stave, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet ska samla kunskap om hur och varför resenären fattar val av färdsätt till exempel olika bussar, spårvagn, båt i kombination med tåg, cykel, gång. I projektet medverkar även Västtrafik. (Avslutat 2018-01-26)
   

 • Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden. Projektledare Lena Hiselius, Lunds universitet. Budget: 395.000 kr varav 295.000 kr från K2. Projektet ska klarlägga vad options- och icke-användarvärdet innebär i en kollektivtrafikkontext, öka förståelsen för dessa värdens relation till ASEK:s riktlinjer, samt ta fram översiktliga förslag på hur en svensk värderingsstudie kan utformas. I projektet deltar även WSP. (Avslutat 2017-08-14)
   

 • Kollektivtrafik, resandemönster och lokal utveckling i Skåne. Projektledare Magnus Andersson, Malmö högskola. Budget: 350.000 kr. Projektet ska studera kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling med hjälp av spatial analys av tre olika typer av spatial information, inklusive satellitbaserad information av elektrisk belysning som visar expansion och intensitet av ljus. (Avslutat 2017-06-30)
   
 • From One Track to All Track – gendered transport politics. Projektledare Christina Scholten, Malmö högskola. Budget: 42.300 kr. Projektet ska samla forskare från olika miljöer för att förbereda en antologi om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplanering. (Avslutat 2018-01-29)

Projekt beviljade den 15 maj 2016:

 • Sustainable Mobility in Swedish Cities: A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions. Projektledare Desirée Nilsson, Malmö högskola.
  Budget: 350 000 kr. Projektet kopplar Sveriges fem största städer till en pågående internationell, longitudinell studie av transport- och mobilitetsindikatorer. Projektet möjliggör benchmarking av svenska städer i ett internationellt sammanhang. Projektet har tydlig koppling till K2:s forskningsområde Samhällseffekter.
   

 • Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter. Projektledare Helene Lidestam, VTI. Budget: 242 347 kr Projektet handlar om optimering av vagn- och tjänsteplanering. Syftet är att skatta kostnads- och miljöeffekter genom förskjutningar i tidtabellen för minskat resursbehov i peak-perioder. Projektet har ett starkt inslag av samproduktion där bussoperatören Nobina deltar med egna resurser. Projejektet har tydlig koppling till K2:s forskningsområde Finansiering och styrning. (Avslutat 2018-01-30)
   
 • Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum. Projektledare Roger Pydokke, VTI. Budget: 308 000 kr. Projektet ska bedöma potentialen för prisdifferentiering för regionaltågen kring Mälaren. Kunskapen kan användas som grund för framtida prisstrategier som omfördelar vardagsresor från de högst belastade tiderna och delsträckorna till mindre belastade tider. Projektet har tydlig koppling till K2:s forskningsområde Finansiering och styrning. (Avslutat 2017-12-31)
   
 • Konsumentperspektiv på hållbart vardagsresande. Projektledare Oskar Christensson, Lunds universitet. Budget: 114.000 kr. Projektet avser färdigställande samt spridning av resultat från avhandlingsarbete. Projektet bidrar till fördjupad förståelse av kollektivtrafikpendlaren ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vad som händer när pendlaren ses och behandlas som kund. Projektet har tydlig koppling till K2:s forskningsområde Resenärsperspektivet. (Avslutat 2017-08-23)

Projekt beviljade den 15 oktober 2016:

 • Incitamenter til busfremkommelighedstiltag i store og større byer. Projektledare Claus Hedegaard Sørensen, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet syftar till att studera kommuners motiv till att besluta om framkomlighetsåtgärder för buss, samt betydelsen av ekonomiska incitament.
   
 • Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö. Projektledare Manne Gerell, Malmö högskola. Budget: 349.185 kr. Projektet ska studera risken för att utsättas för våld i anslutning till busshållplatser samt analysera geografiska riskfaktorer med fokus på knutpunkter i kollektivtrafiken. (Avslutat 2017-12-31)
   
 • Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity. Projektledare Mattias Haraldsson, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet syftar till att beskriva hur mått på tillgänglighet förhåller sig till utgångspunkter om rättvis fördelning av välfärd, bland annat i syfte att öka kunskapen om kollektivtrafikens användning som fördelningspolitiskt verktyg. (Avslutat 2018-01-30)
   
 • Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer. Projektledare Tania Dukic Willstrand, VTI och Helena Svensson, Lunds universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska studera effekter av och synen på att låta äldre personer och personer som är legitimerade till färdtjänst åka gratis i ordinarie kollektivtrafik.

Projekt beviljade 31 oktober 2017:

 • Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport
  Projektledare: Åse Jevinger, Malmö universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska studera fördelar och risker med kontextmedveten reseplanerare, samt utforma förslag till hur en sådan reseplanerare kan fungera.
   
 • Fördelningseffekter av kollektivtrafiken i Stockholms län
  Projektledare: Maria Börjesson, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet ska analysera och synliggöra hur olika grupper subventioneras i kollektivtrafiksystemet.
   
 • Tillgänglighetsdesign som idé och praktik
  Projektledare: Karolina Isaksson, VTI. Budget: 200.000 kr. Projektet ska utforska tillgänglighetsdesign som nytt begrepp inom transportplaneringen.
   
 • Policy Shapers Attitudes to Public Transport
  Projektledare: Fredrik Pettersson, Lunds universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska analysera och förklara hur "storylines" påverkar dem som formar policyer inom kollektivtrafikområdet.
   
 • Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering
  Projektledare: Andreas Tapani, VTI. Budget: 350.000 kr. Projektet ska vidareutveckla en simuleringsmodell för effektiviseringar av befintliga bussterminaler.
   
 • Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik
  Projektledare: Helene Lidestam, VTI. Budget: 337.900 kr. Projektet ska kartlägga miljökrav vid bussupphandlingar under perioden 2008-2018 i syfte att analysera om de är likvärdiga i landet, har förändrats över tid eller är motstridiga.
   
 • Kollektivtrafikkörfält – hur och när är de till nytta?
  Projektledare: Andreas Persson, Lunds universitet. Budget: 350.000 kr. Projektet ska sammanställa kunskap om effekter av kollektivtrafikkörfält, samt undersöka hinder och möjligheter med kollektivtrafikkörfält som styrmedel.
   
 • Socio-Economic Benefits of Elderly Mobility
  Projektledare: Carlos Chiatti, Lunds universitet. Budget: 340.000 kr. Projektet ska studera mobilitetsmönster bland äldre i relation till tillgänglighet till kollektivtrafik och utveckla en preliminär GIS- modell.