Skåne

Skåne

Utbildning


- Vi vill med det här priset intressera fler studenter att skriva sitt examensarbete om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential, samt hög vetenskaplig kvalitet, berättar Helena Svensson som är utbildningsansvarig hos K2.

Ny forskning


- De här nya projekten kommer att utgöra basen i K2:s forskning de kommande åren. Projekten involverar 43 forskare från olika forskningsmiljöer och bygger på nära samverkan mellan forskning och praktik. De stärker K2:s bidrag till innovation och förnyelse av kollektivtrafikbranschen. I urvalsprocessen har vi tagit särskild hänsyn till det enskilda projektets potential utifrån K2:s nya forskningsinriktning, berättar K2:s föreståndare John Hultén.

Ny forskning


Människor som bor och arbetar i socialt utsatta urbana områden reser och äger bil i mindre utsträckning än de som lever i andra urbana områden. Låg inkomst, låg utbildningsnivå och bristande kunskaper i det svenska språket är faktorer som bidrar till social utsatthet och som kan göra det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta närmare jobb och skola. Kollektivtrafiken är därför en viktig resurs för många som lever i socialt utsatta områden, en väl fungerande kollektivtrafik kan bidra till delaktighet och integrering i samhället.

Ny forskning

Ny spårväg byggs i Lund

I Sverige tillämpas markvärdefinansiering både genom markförsäljning och genom så kallad medfinansieringsersättning, där berörda fastighetsägare och exploatörer frivilligt bidrar till att täcka kostnader för ny infrastruktur. Möjligheten till medfinansieringsersättning introducerades med en förändring i Sveriges plan- och bygglag 2017.

Ny forskning


Forskare från K2 har studerat i vilken utsträckning kvinnor och män har inflytande över den regionala transportplaneringen. Studien visar att det är sämre ställt med jämställdheten ju närmre de konkreta besluten, där strategier och planer ska förverkligas, man kommer.

Ny forskning


Nästa år går K2:s verksamhet in i en ny fas med en delvis ny forskningsinriktning. Som stöd i det arbetet bildas en ny internationell rådgivande grupp bestående av ledande forskare med bred erfarenhet av kollektivtrafikstudier av olika slag.

Ny forskning


- Vi är i full färd med att fylla på med nya forskningsprojekt för de kommande åren, projekt som anknyter till K2:s nya forskningsinriktning. Först ut är tre mindre projekt som tar sig an helt olika utmaningar. Det är särskilt roligt att nya forskare, som tidigare inte varit aktiva inom K2, nu får chansen att bidra till kollektivtrafikforskningen inom ramen för vår verksamhet, säger K2:s föreståndare John Hultén.

Ny forskning


Allt fler i Sverige väljer att resa med tåg och antalet resenär har på 30 år mer än fördubblats. Med ökat fokus på klimatfrågan ser antalet resenärer som väljer att resa med tåg nu ut att öka i en ännu snabbare takt än tidigare, och alltfler avgångar är fullbokade.

Utbildning


Medarbetare från regionala kollektivtrafikmyndigheter och operatörer har under två höstveckor träffats i Lund och lärt sig rita linjenät, beräkna elasticiteter och diskuterat kollektivtrafikens samhällsnytta.

- Vi erbjuder den här utbildning tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, så under den andra utbildningsveckan anslöt tio norska deltagare. Det berikar utbildningen och våra diskussioner när vi kan utbyta erfarenheter över landsgränserna, säger Helena Svensson som ansvarar för K2s utbildningsutbud.

Ny forskning


Antalet resor med kollektivtrafik i Sverige har ökat med 18 procent mellan åren 2009 och 2015. Det finns dock stora skillnader i resandeutveckling mellan de 21 regionerna i landet. Nio regioner har haft en ökning på över 20 procent, tre regioner har haft en resandeökning på 10-20 procent medan resandet har ökat med mindre än 10 procent i fem regioner. I fyra regioner har resande med kollektivtrafik under tidsperioden minskat.