Skåne

Skåne

Ny forskning

Genom att minska biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för åtgärder för minskad biltrafik ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten.

Ny forskning

På Nationella transportforskningskonferensen som anordnades i Lund 18-19 oktober 2016 presenterades ny forskning från K2. Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade och ger en överblick av svensk transportforskning. Den omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet.

Ny forskning

Elias Isaksson är ny doktorand i K2:s forskningsprojekt om stadsmiljöavtalen. Han är anställd vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och tillbringar halva sin tid vid universitetet och halva sin tid på K2.

Ny forskning

Vår kurs Hållbar mobilitet (15 hp) ges på halvtid med start januari 2017 och är koncentrerad till en dags föreläsningar i veckan för att också passa yrkesverksamma. Anmälan till vårens universitetskurser är öppen 15 september - 17 oktober.

Nyutgivet

Kollektivtrafiken måste vara både tillgänglig och pålitlig för att människor ska välja bort den egna bilen som transportmedel till förmån för det kollektiva resandet. Så är inte alltid fallet idag. Forskare vid K2 har nu undersökt vilken information och kommunikation som saknas under en störning i kollektivtrafiken i södra Sverige - och presenterar förslag på lösningar.

Ny forskning

Nationella klimatmål och långsiktig planering av transportsystemen var i fokus på Bilfria dagen den 22 september när K2 tillsammans med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjöd in ett tjugotal forskare och studenter till ett samtal med Trafikverkets nationella samordnare i klimatfrågor, Håkan Johansson.

Ny forskning

Under två månader i höst är Alfred Andersson praktikant på K2. Han studerar till vardags till en masterexamen i tillämpad klimatstrategi på CEC (Centre for Environmental and Climate Research) i Lund.

Ny forskning

Claus Hedegaard Sørensen är ett av K2:s nyaste tillskott. Claus är i grunden statsvetare med stort intresse för samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer. Han kommer närmast från DTU i Danmark. 

Ny forskning

Idag, fredagen den 16 september, inleds årets Trafikantvecka, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. I Sverige deltar över 70 kommuner, som alla kommer utforma egna aktiviteter kopplade till kollektivtrafik, gång och cykel och andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Ny forskning

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet.