Stockholm

Stockholm

Ny forskning


Spridningen av Coronavirus har lett till en snabb och omvälvande förändring av våra liv, både privat och professionellt. Isolering och reserestriktioner har inneburit dramatiskt minskade persontransporter, inte minst kollektiva transporter då människor är rädda för att bli smittade av andra resenärer.  

- Ännu vet vi inte hur omfattande eller hur långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan nu se omfattande effekter på våra resmönster, säger Peter Arnfalk som är forskare vid IIIEE på Lunds universitet.

Nyutgivet


Hur mycket ska det kosta att resa med kollektivtrafiken? Ingenting tycker de styrande i Luxemburg där kollektivtrafiken från och med den 1 mars 2020 blir helt avgiftsfri för alla. Luxemburg blir därmed det första landet i världen som inför full avgiftsfri kollektivtrafik. Motivet är framförallt att minska trycket på ett hårt ansträngt vägsystem, genom att fler istället väljer att resa med bussar och tåg. Men det finns också miljöskäl och sociala motiv bakom beslutet att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Luxemburg.

Ny forskning


1100 personer bosatta i Sverige har deltagit i en studie som undersökt vilka förutsättningar, kopplade till attityder, tillgänglighet och resvanor, som påverkar motivationen att minska bilresandet.

- Att klimatmoral har ett starkt samband med motivation att köra bil mindre visar att kopplingen mellan bilkörning och växthusgasutsläpp har fått fäste hos många, säger Alfred Andersson, doktorand på Lunds universitet och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, som genomförde studien.

Nyutgivet


Urbanisering, där städer växer och ekonomiska aktiviteter centreras, är ett globalt fenomen. Den nya boken Investigating Spatial Inequalities behandlar samspelet mellan arbetsmarknad, fastighetsmarknad och rörlighet i Sverige, Norge, Serbien och Kroatien, och hur det samspelet kan bidra till ökade regionala skillnader.

Ny forskning


Busstrafiken i Sverige genomgår just nu en omfattande förändring när elbussar introduceras i snabb takt, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal.

- Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa eventuella problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt, menar Fredrik Pettersson-Löfstedt från K2 och LTH, som är en av de forskare som deltar i projektet.

Ny forskning

Seminarium om gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

K2 medverkade på en rad seminarier på Transportforum och berättade om aktuell forskning som rör alltifrån implementering av nationella miljömål på regional och lokal nivå till gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

Utbildning


- Vi vill med det här priset intressera fler studenter att skriva sitt examensarbete om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential, samt hög vetenskaplig kvalitet, berättar Helena Svensson som är utbildningsansvarig hos K2.

Ny forskning


- De här nya projekten kommer att utgöra basen i K2:s forskning de kommande åren. Projekten involverar 43 forskare från olika forskningsmiljöer och bygger på nära samverkan mellan forskning och praktik. De stärker K2:s bidrag till innovation och förnyelse av kollektivtrafikbranschen. I urvalsprocessen har vi tagit särskild hänsyn till det enskilda projektets potential utifrån K2:s nya forskningsinriktning, berättar K2:s föreståndare John Hultén.

Ny forskning


Människor som bor och arbetar i socialt utsatta urbana områden reser och äger bil i mindre utsträckning än de som lever i andra urbana områden. Låg inkomst, låg utbildningsnivå och bristande kunskaper i det svenska språket är faktorer som bidrar till social utsatthet och som kan göra det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta närmare jobb och skola. Kollektivtrafiken är därför en viktig resurs för många som lever i socialt utsatta områden, en väl fungerande kollektivtrafik kan bidra till delaktighet och integrering i samhället.

Ny forskning

Ny spårväg byggs i Lund

I Sverige tillämpas markvärdefinansiering både genom markförsäljning och genom så kallad medfinansieringsersättning, där berörda fastighetsägare och exploatörer frivilligt bidrar till att täcka kostnader för ny infrastruktur. Möjligheten till medfinansieringsersättning introducerades med en förändring i Sveriges plan- och bygglag 2017.