Stockholm

Stockholm

Ny forskning

Den 5-6 oktober anordnade vi vår resultatkonferens The Way Forward. Cirka 70 deltagare bjöds på två internationella keynote och en inblick i pågående forskning vid K2. Här kan du ta del av de filmade keynote-föreläsningarna och ladda ned samtliga presentationerna från de två dagarna.

Ny forskning

Idag, fredagen den 16 september, inleds årets Trafikantvecka, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. I Sverige deltar över 70 kommuner, som alla kommer utforma egna aktiviteter kopplade till kollektivtrafik, gång och cykel och andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Ny forskning

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. 

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Utbildning

Den 5-6 oktober 2016 anordnar vi på K2 en konferens som tar sin utgångspunkt i pågående K2-forskning och vägen framåt. Medverkar gör vår International Advisory Group och medarbetare i K2-projekt. Den riktar sig främst till medarbetare inom K2, men också intressenter bland kollektivtrafikens aktörer och andra intresserade av vår forskning.

Ny forskning

Trendanalysen "Omvärld i förändring" har tagits fram för att belysa trender och konsekvenser som omvärldens ständiga förändringar kan tänkas medföra. Rapporten är ett stöd i trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting strategiska arbete men kan även vara intressant för andra intresserade av kollektivtrafikfrågor. K2 har bidragit med en underlagsrapport med aktuell forskning på området. 

 
Ny forskning

Kollektivtrafiklagen har inte fungerat som det var tänkt. Det visar en ny uppföljningsrapport som trafikutskottet låtit göra. 

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

Helsingborg är en av kommunerna som beviljats stöd genom de så kallade stadsmiljöavtalen. Torgny Johansson, projektledare i Helsingborg, berättade om processen och vilka lärdomar som hittills dragits i samtal med vår föreståndare John Hultén på Kollektivtrafikdagen i Stockholm