Stockholm

Stockholm

Notiser

En riktigt bra digital karta som visar var fordon i kollektivtrafiken befinner sig i realtid och även framåt i tiden. Det är målet för K2:s forskningsprojekt med det välfunna namnet ”What you see is where you get". – Vi vill se om det är ett bra redskap för att få fler att resa kollektivt, säger forskningschef Anders Lindström på VTI.

Notiser

Professor Carey Curtis

Begreppet tillgänglighet används alltmer i svenska stads- och regionalplaneringsdokument. Genom att fokusera på samspelet mellan transport och markanvändning ges möjlighet till integrerad planering och därigenom kan den traditionella uppdelningen av ansvar mellan exempelvis transporter, bebyggelse och miljö undvika. 

Notiser

Foto: Colourbox

 

K2 doktoranden Carl-William Palmqvist skriver om sin studie kring persontågstrafikens punktlighet i Dagens Samhälle.
I Japan har tågtrafiken exceptionellt hög punktlighet, "och det finns ett antal saker vi kan lära oss av hur de arbetar"

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/japans-tre-knep-kan-fa-svenska-tag-att-ga-i-tid-25961 

Övrigt

Totalt satsar K2 nu ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning med koppling till vår forskningsinriktning för perioden 2020-2024. Satsningen möjliggör att flera nya stora forskningsprojekt och doktorandprojekt kan genomföras. Projekten ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. 

Utbildning


Juryns motivering lyder; För att det fångar upp branschens utvecklingsbehov inom digitalisering och öppna data. För att det bygger på att skapa en emotionell relation och upplevelse av kollektivtrafik som kan hjälpa till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och målet mot en ökad andel kollektivtrafik.

Vad blir nästa steg för er?

Notiser

Intervju

 

Uppmärksammad K2 forskning kring förseneingar i persontågstrafiken. I en intervju med K2 och LTH doktoranden Carl-William Palmqvist berättar han om sin undersökning av persontåg i Tokyo.  I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. Carl-William Palmqvist berättar:

Notiser


Fyra stycken K2-projekt med koppling till reseplaneringsstöd för kollektivtrafik presenterades och följdes av en workshop där det diskuterades tänkbara uppslag för framtida forskning och samverkan mellan de olika projekten. Det diskuterades hur digital reseplanering kan underlätta för resenärer i olika situationer och vilka utmaningar de befintliga systemen står inför. Projekten som presenterades var:

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige med Jan Persson, K2 och Malmö Universitet.

Intervju

Sedan 2015 kan svenska kommuner och landsting ansöka om stadsmiljöavtal som är ett
statligt stöd för hållbara transporter i tätorter. Pengarna ska gå till åtgärder som ger
förutsättningar att öka andelen hållbara transporter. Dessutom måste kommunerna eller
landstingen utföra vissa motprestationer som ska bidra till mer resande med kollektiv- och
cykeltrafiken eller öka bostadsbyggandet.

Övrigt

Fr v Alexander Paulsson, Malin Aldenius, Helene Lidestam och Carolina Camén.

 

Transportforum arrangeras årligen i Linköping av Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI. Under den två dagar långa konferensen presenterade K2 flera
pågående studier som syftar till att bidra till bättre beslutsunderlag inför kommande
upphandlingar av busstrafik.