Stockholm

Stockholm

Utbildning


Juryns motivering lyder; För att det fångar upp branschens utvecklingsbehov inom digitalisering och öppna data. För att det bygger på att skapa en emotionell relation och upplevelse av kollektivtrafik som kan hjälpa till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och målet mot en ökad andel kollektivtrafik.

Vad blir nästa steg för er?

Notiser

Intervju

 

Uppmärksammad K2 forskning kring förseneingar i persontågstrafiken. I en intervju med K2 och LTH doktoranden Carl-William Palmqvist berättar han om sin undersökning av persontåg i Tokyo.  I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. Carl-William Palmqvist berättar:

Notiser


Fyra stycken K2-projekt med koppling till reseplaneringsstöd för kollektivtrafik presenterades och följdes av en workshop där det diskuterades tänkbara uppslag för framtida forskning och samverkan mellan de olika projekten. Det diskuterades hur digital reseplanering kan underlätta för resenärer i olika situationer och vilka utmaningar de befintliga systemen står inför. Projekten som presenterades var:

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige med Jan Persson, K2 och Malmö Universitet.

Intervju

Sedan 2015 kan svenska kommuner och landsting ansöka om stadsmiljöavtal som är ett
statligt stöd för hållbara transporter i tätorter. Pengarna ska gå till åtgärder som ger
förutsättningar att öka andelen hållbara transporter. Dessutom måste kommunerna eller
landstingen utföra vissa motprestationer som ska bidra till mer resande med kollektiv- och
cykeltrafiken eller öka bostadsbyggandet.

Övrigt

Fr v Alexander Paulsson, Malin Aldenius, Helene Lidestam och Carolina Camén.

 

Transportforum arrangeras årligen i Linköping av Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI. Under den två dagar långa konferensen presenterade K2 flera
pågående studier som syftar till att bidra till bättre beslutsunderlag inför kommande
upphandlingar av busstrafik.

Notiser
Utbildning

Intervju med Anastasia Malmros, affärsutvecklare Skånetrafiken

K2-kurser: Strategisk kollektivtrafikplanering, Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, Bus Rapid Transit (BRT)

Övrigt

Den 9-10 januari genomförs Transportforum i Linköping. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. K2 deltar i programmet med över 20 presentationer från vår kollektivtrafikforskning.  Besök oss gärna under pauserna i monter 34!

Utbildning

Kursprogrammet omfattar fem utbildningstillfällen, två i Höör, två i Katrineholm och ett avslutande i Stockholm. Målet är att öka innovationskraften i branschen, genom att ge olika teoretiska och praktiska infallsvinklar på temat men framförallt genom att få till gränsöverskridande utbyten av idéer mellan branschens olika aktörer.