Stockholm

Stockholm

Nyutgivet

Incitamentsavtal har blivit allt mer populärt under senare år. Två forskare vid K2 har nu studerat ett sådant avtal, nämligen E20-avtalen i Stockholms läns landsting. I studien har E20-avtalen jämförts med två så kallade bruttoavtal i Stockholmsregionen.

Ny forskning

Nya riktlinjer och modeller för hur andelen resande med kollektivtrafiken i svenska regioner och kommuner kan öka ska utvecklas i nytt forskningsprojekt vid K2. För detta har en forskargrupp vid K2, Lunds tekniska högskola och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor av Energimyndigheten.

Ny forskning

Genom att minska biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för åtgärder för minskad biltrafik ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten.

Ny forskning

Den 5-6 oktober anordnade vi vår resultatkonferens The Way Forward. Cirka 70 deltagare bjöds på två internationella keynote och en inblick i pågående forskning vid K2. Här kan du ta del av de filmade keynote-föreläsningarna och ladda ned samtliga presentationerna från de två dagarna.

Ny forskning

Idag, fredagen den 16 september, inleds årets Trafikantvecka, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. I Sverige deltar över 70 kommuner, som alla kommer utforma egna aktiviteter kopplade till kollektivtrafik, gång och cykel och andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Ny forskning

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. 

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Utbildning

Den 5-6 oktober 2016 anordnar vi på K2 en konferens som tar sin utgångspunkt i pågående K2-forskning och vägen framåt. Medverkar gör vår International Advisory Group och medarbetare i K2-projekt. Den riktar sig främst till medarbetare inom K2, men också intressenter bland kollektivtrafikens aktörer och andra intresserade av vår forskning.

Ny forskning

Trendanalysen "Omvärld i förändring" har tagits fram för att belysa trender och konsekvenser som omvärldens ständiga förändringar kan tänkas medföra. Rapporten är ett stöd i trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting strategiska arbete men kan även vara intressant för andra intresserade av kollektivtrafikfrågor. K2 har bidragit med en underlagsrapport med aktuell forskning på området. 

 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2