Västra Götaland

Västra Götaland

Ny forskning


Erik Johanssons forskning pekar ut tre områden som beskriver kollektivtrafikens breda uppdrag.

Ny forskning

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken. Forskare vid K2 bedriver flera projekt som studerar alltifrån pandemins påverkan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på kollektivtrafikens finansiering.

Ny forskning


- Uppfattningen att smart mobilitet måste styras i rätt riktning för att bidra till samhälleliga hållbarhetsmål har fått stor utbredning. Den här boken tar diskussionen ett steg längre genom att fokusera på hur styrning av smart mobilitet faktiskt ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden, förklarar Claus Hedegaard Sørensen.

Ny forskning

Ny forskning


Kenworthys genomgång visar att ur ett internationellt perspektiv genererar transporter i de svenska städerna relativt litet utsläpp och olyckor med dödlig utgång är få. Trots att de svenska städerna är förhållandevis glest bebyggda används hållbara transportmedel, som gång, cykling och kollektivtrafik, i relativt stor utsträckning. Bilanvändningen i de svenska städerna motsvarar den i andra europeiska städer, men är betydligt lägre än i mer bilberoende städer i USA, Canada och Australien.

Pressmeddelande


COVID-19 krisen har bidragit till en revolutionerande förändring i både våra privata och professionella liv. Isolering och resebegränsningar har resulterat i en dramatiskt minskad efterfrågan på persontransporter, inte minst kollektivtrafik, eftersom många är rädda för att bli smittade av andra resenärer.

- Vi vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet.

Ny forskning

Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt berättar om möjligheter och utmaningar med snabba stråk som kan öka antalet resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden.

Filmen är producerad av FZ webbfilm.

Ny forskning

Fotograf: Marcus Folino

Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.

Utbildning


– Det här är en flervetenskaplig magisterkurs som kombinerar olika perspektiv, för att ge en överblick över olika tänkesätt när det gäller transporter och mobilitet, hela tiden kopplat till hållbarhet, säger Christina Lindkvist, som är kursansvarig.

Ny forskning


Nedan finner du de presentationer som visades när K2 arrangerade en digital resultatkonferens. Forskningsresultaten presenterades utifrån de fem ämnesområden som tidigare utgjort K2:s forskningsinriktningar.

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen