Västra Götaland

Västra Götaland

Utbildning

"Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken" är en ny kurs för erfarna projektledare, ledare och chefer, anordnad i samverkan mellan K2, Samot och Samtrafiken. Kursen ska ses som ett stöd för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Ny forskning

K2 avsätter tre miljoner kronor för Mindre K2-projekt under 2016.  Elva projektförslag kom in till det första tillfället som hade deadline den 15 mars. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning av drygt 1 miljoner kronor. 

Ny forskning

Forskning om kollektivtrafik kan bedrivas på många olika sätt. I Uddevalla driver K2 ett Living Lab för att lära mer om samverkansfrågor i kollektivtrafiken och fördjupa insikterna i resenärsperspektivet utifrån kommunens situation.

Ny forskning

K2 kommer att fungera som följeforskare och stötta utvärdering av de så kallade stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket har för avsikt att stötta projektets genomförande.

Ny forskning

Just nu ligger fyra olika lediga doktorandplatser ute i samarbete med våra parter. Kanske är du själv intresserad av att söka, eller vill tipsa någon som är? Tjänsterna inriktar sig förstås mot kollektivtrafik, hållbar mobilitet och hållbara städer.

Ny forskning

Nytt för 2016 är att vi drar igång en satsning på Mindre K2-projekt. Det är en chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Ny forskning

Vi behöver din hjälp för att utveckla kollektivtrafiken! Vi utlyser därför tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik ett uppsatspris om kollektivtrafik på väg. 

Ny forskning

Västra Götalandsregionen (VGR) söker nu en doktorand inom hållbart resande och kombinerad mobilitet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med och med biträdande handledning från oss på K2, och kommer att vara inskriven som forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Ny forskning

K2 utvecklar sin verksamhet med tre strategiska case som har kopplingar till storstadsregionerna. Våra strategiska case kopplar samman våra fem FoU-områden: Finansiering och styrning, Samhällseffekter, Samverkan, Digitalisering och Resenärsperspektivet. Genom att arbeta i gränssnittet mellan olika områden och discipliner finns potential att utveckla nya frågeställningar och perspektiv.

Notiser

Robert Hrelja är projektledare för K2-projektet Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande. Projektet togs fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2