Planning, Transport and Accessibility

- A multi-dimensional perspective. Denna kurs tar sin utgångspunkt i hur vi framgångsrikt kan planera för hållbar tillgänglighet*, snarare är mobilitet, genom god och effektiv stads- och trafikplanering. Kursen har ett internationellt perspektiv, men med ett stort fokus på hur vi kan arbeta här i Sverige utifrån ett antal nya perspektiv.

Kursen ges av professor Carey Curtis. Carey är föreståndare för Urbanet Research Network vid Curtin University, Perth, Western Australia och gästprofessor på K2. Carey har över 35 års erfarenhet av forskning och praktisk erfarenhet och har publicerat över 90 artiklar samt de tre böckerna Planning for Public Transport Accessibility: An International Sourcebook; Institutional Barriers to Sustainable Transport; Transit-Oriented Development: Making it Happen. Careys forskningsintressen täcker sådant som stadsplanering, trafikplanering, TOD, resbeteende, tillgänglighets-planering samt styrning och policy för hållbar planering och tillgänglighet.

Om kursen

Planerare och politiker behöver arbeta utifrån nya tillvägagångssätt för att planera staden och trafiksystemet på ett integrerat sätt så att hållbar tillgänglighet, snarare än mobilitet (särskilt med privat bil) uppnås.

Att närma sig planering utifrån att uppnå tillgänglighet snarare än mobilitet ger upphov till flera utmaningar för praktiker.  Sedan 2000-talet finns en ny generation av verktyg för att studera och planera för tillgänglighet som gör det möjligt för praktiker att möta dessa utmaningar.

Syftet med kursen är att visa hur vi framgångsrikt kan planera för hållbar tillgänglighet genom stadsplanering och effektiv trafikplanering. Genom att använda ett mångdimensionellt perspektiv betraktas hållbar tillgänglighet utifrån:

• olika invånares perspektiv och deras dagliga behov. Detta perspektiv används som ett verktyg för att integrera olika miljöer och transportmedel;

• perspektivet "mobilitetspyramid", från att inte resa, till att transportera sig genom att gå, med cykel, med kollektivtrafik och med bil;

• tre olika rumsliga skalor: staden med omgivning, staden och grannskapet - med starkt fokus på deras platsegenskaper samt

• styrning, vem bör vidta åtgärder och hur påverkar genomförandeprocesser effektiviteten i utformningen.

Kursupplägget är utformat utifrån innehållet i en ny bok som ska publiceras i serien "Concise Guides to Planning". Kursen ger deltagaren en helhetsbild av vad som behövs för att planera för hållbar tillgänglighet utifrån nya planeringsmetoder samtidigt som man får kunskap om specifika detaljer som kan vara nödvändiga för ett lyckat genomförande.

Kursen bygger på ett interaktivt erfarenhetsutbyte. Den kommer att innehålla en blandning av föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar och fältbesök. Internationella exempel kommer att tas upp, men tillämpning kommer att vara på lokala fallstudieplatser vilka kommer att ligga till grund för tillgänglighetsanalyser som görs i kursen.

Kursen ges på engelska.

Målgrupp

Kursen passar framförallt dig som arbetar med stadsutveckling eller trafikplanering på kommuner. Kursen kan också ge nya insikter och idéer för dig som arbetar vid en kollektivtrafikmyndighet eller på annan del av en region, på Trafikverket eller Boverket eller som konsult.

Praktisk information

Kursperiod: Exakta datum för 2020 ännu inte satta. Vi tar emot intresseanmälan fram tills dess (helena.svensson@tft.lth.se).

Plats: Undervisningen sker i K2s lokaler i Lund.  

Villkor: Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 11 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår priset.

* Tillgänglighet i denna kurs är det vidare begreppet tillgänglighet, möjligheten att nå relevanta målpunkter och inte tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.