Article highlighted

Hållbara transportsystem i urbana miljöer – så står sig svenska städer jämfört med städer runt om i världen

K2:s Jeffrey Kenworthy har jämfört transportsystem och markanvändning i tio svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Uppsala, Örebro, Västerås, Jönköping och Umeå, med transportsystem och markanvändning i andra städer runt om i Europa, USA, Canada, Asien och Australien. Resultaten presenteras i K2-rapporten ”Sustainable mobility in ten Swedish cities”.

Spårbunden kollektivtrafik i Stockholm


Kenworthys genomgång visar att ur ett internationellt perspektiv genererar transporter i de svenska städerna relativt litet utsläpp och olyckor med dödlig utgång är få. Trots att de svenska städerna är förhållandevis glest bebyggda används hållbara transportmedel, som gång, cykling och kollektivtrafik, i relativt stor utsträckning. Bilanvändningen i de svenska städerna motsvarar den i andra europeiska städer, men är betydligt lägre än i mer bilberoende städer i USA, Canada och Australien.

Kenworthy menar att en väl utbyggd kollektivtrafik, med en förhållandevis hög medelhastighet, bidrar till att bilanvändningen är lägre i de svenska städerna, än i andra städer med jämförbar densitet.

För att transportsystemen i de svenska städerna ska fortsätta utvecklas i en hållbar riktning menar rapportförfattaren att svensk stadsplanering bör sträva efter förtätning och att den väl utbyggda kollektivtrafiken kan utnyttjas bättre, med fler resenärer. Kenworthy lyfter också fram att marken i de svenska städerna i förhållandevis stor utsträckning disponeras till vägar och att större ytor kan avsättas för parker och rekreation. Aktiva transporter kan öka sin andel med en fortsatt utbyggnad av infrastruktur för säker gång och cykling.

För att ytterligare stärka kollektivtrafikens ställning rekommenderar Kenworthy att svenska städer satsar mer på spårbunden trafik. Författarens genomgång visar att spårbunden trafik ofta har en avgörande roll för hållbara transportsystem i urbana miljöer.

Ta del av hela K2-rapporten ”Sustainable mobility in ten Swedish cities”.

Om författaren

Jeffrey Kenworthy är professor emeritus vid Curtin University, Australien, just nu verksam i Tyskland vid Frankfurt University. Kenworthy har under flera år bidragit till K2:s verksamhet både som forskare med egna projekt och via K2:s International Advisory Group.

Attached files