Article highlighted

Nya forskningsprojekt

Under 2021 startar ytterligare fyra forskningsprojekt hos K2.

Ny spårväg i Lund – effekter för resenärer och transportsystem
Syftet med projektet är att kvantitativt analysera resenärers värderingar av olika restidskomponenter. Arbetet kompletterar datainsamling av resmönster som genomförts under 2016 och 2017. Projektledare: Ulrik Berggren från Lunds universitet.
Läs mer om projektet.

Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna
Projektet syftar till att vidareutveckla arbetssättet kring ett nytt, snabbt och kraftfullt simuleringsverktyg för att uppnå bättre punktlighet i den regionala tågtrafiken. Projektledare: Carl-William Palmqvist från Lunds universitet.
Läs mer om projektet.

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik
Projektet ska öka förståelsen för hur olika aktörer ser på kombinerad mobilitet, identifiera vilka aspekter det råder enighet eller oenighet om samt ge rekommendationer för introduktion av kombinerad mobilitet i Sverige. Projektledare: Claus Hedegaard Sørensen från VTI.
Läs mer om projektet.

Tillgänglighetens komplexitet och flerdimensionalitet
Projektet syftar till att skapa ökad förståelsen för hur personer med funktionsnedsättning upplever resande med kollektivtrafiken samt att, tillsammans med branschen och brukarorganisationer, identifiera kunskapsgap som kan omsättas till relevanta forskningsfrågor. Projektledare: Vanessa Stjernberg från Lunds universitet.
Läs mer om projektet.

Nästa möjlighet att lämna förslag till nya K2-projekt planeras till våren 2021, med deadline den 15 maj.

Attached files