Article highlighted

Nya forskningsprojekt hos K2

K2 har gett klartecken till fem nya projekt som startar 2022.

Pojke reser med tåg


Forskning hos K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen ska också utgå från K2:s forskningsinriktning. K2 har i dagarna gett klartecken till fem nya mindre projekt som startar under 2022.

Är barn en del av det planerade kollektivet? studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik
Det här projektet ska undersöka om och hur barn involveras i kollektivtrafikplaneringen, hur barnkonventionen har implementerats av svenska regionala kollektivtrafikmyndigheter samt vilka hinder och möjligheter som finns för att involvera barn i kollektivtrafikplaneringen. Projektet genomförs i samverkan med Skånetrafiken. Projektledare är Linnea Eriksson från VTI , i projektet deltar också Jens Alm, VTI och Lisa Hansson från högskolan i Molde.

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?
Det här projektet ska studera sambandet mellan objektivt uppmätt tillförlitlighet i kollektivtrafiken och resenärers upplevda tillförlitlighet. Resultaten ska till exempel kunna användas för att utforma tillförlitlighetsincitament i avtal på sätt som styr mot vad kollektivtrafikens resenärer efterfrågar. Projektledare är Ulrik Berggren från Lunds universitet, i projektet deltar även Roger Pyddoke, VTI och Carl-William Palmqvist från Lunds universitet.

Do basic provisions meet inhabitants’ accessibility needs?
Det här projektet ska öka ge ökad kunskap om uttalade riktlinjer för bastillgänglighet på landsbygder och hur väl dessa motsvarar människors faktiska tillgänglighetsbehov. Projektet genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen. Projektledare är Chiara Vitrano, VTI, i projektet deltar också Jean Ryan från Lunds universitet, Magnus Andersson från Malmö universitet och Karel Martens, Technion.

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken
Syftet med det här projektet är att 1) förstå hur diskursen om samverkan präglar kollektivtrafikens aktörer; 2) kartlägga och undersöka möjliga negativa konsekvenser av samverkan; 3) utveckla rekommendationer för hur kollektivtrafikens aktörer kan göra avvägningar mellan för- och nackdelar med samverkan. Projektledare är Claus Hedegaard Sørensen, VTI, i projektet medverkar också Fredrik Pettersson Löfstedt från Lunds universitet, samt en användargrupp med representanter från storstadsregionerna, Trafikverket och Norrköpings kommun.

Is shared micromobility part of public transport’s future? Identifying the purpose, motivations, and substitution effect of shared e-bike and shared e-scooter use
Det här projektet ska studera användningen av eldrivna hyrcyklar och elsparkcyklar genom att identifiera syftet med resan utifrån olika typer av klassificeringar. Med det som grund ska projektet bidra till kunskap om vad som motiverar människor att använda fordonen. Ytterligare ett syfte är att bidra till ny kunskap om överflyttningseffekter från befintliga färdmedel, som till exempel kollektivtrafik. Phil Flores från Lunds universitet är projektledare.


Nästa möjlighet att lämna in förslag till nya mindre K2-projekt är oktober 2022. Under våren 2022 genomför K2 en process för att identifiera nästa generations större K2-projekt.